Hematologické oddelenie

Vedúca lekárka

MUDr. Marta Kučeráková

041 5110 344

Zástupkyňa vedúcej lekárky

MUDr. Lucia Okonová

041 5110 488

Vedúca laborantka

Mgr. Veronika Hanuláková

041 5110 389

Ambulancia

 

 


Sídlo oddelenia:  Areál FNsP Žilina, (objekt L, prízemie gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia)
 
Hematologické oddelenie sa člení na laboratóriá, ambulantnú časť a krvnú banku.
Laboratórna časť – hematologické a hemokoagulačné laboratórium – zabezpečuje základné a špeciálne hematologické a hemokoagulačné vyšetrenia.

hematologickej ambulancii sa realizuje diagnostika a liečba anémií, vrodených a získaných porúch hemostázy, myelodysplázií, myeloproliteratívnych a lymfoproliferatívnych ochorení, vrátane venepunkcií, punkcií a trepanobiopsií kostnej drene a podávania infúznej liečby a transfúznych liekov. Lekári hematologického oddelenia vykonávajú konziliárnu činnosť pre FNsP Žilina.

Krvná banka realizuje vyšetrenia krvnej skupiny, skríning antierytrocytových protilátok a predtransfúzne vyšetrenia, organizuje nákup, skladovanie a expedovanie transfúznych liekov na jednotlivé oddelenia FN, uskladňuje prípravky koncentrátov koagulačných faktorov z plošného nákupu VšZP.
Laboratórna časť a krvná banka sú zapojené do systému externej kontroly kvality SEKK Pardubice.

Ordinačné hodiny

Laboratórna časť a krvná banka:

Príjem vzoriek z oddelení a ambulancií: od 700 hod. do 1530 hod.
Príjem vzoriek z oddelení a ambulancií počas ÚPS: od 1530 hod. do 700 hod.

Ambulancie: viď AHHE1 a AHHE2 od 700 hod. do 1530 hod.

Vytlačiť