Sociálna služba

Sociálna práca v nemocnici je súčasťou komplexnej liečebno-preventívnej starostlivosti. Úsek sociálnej služby FNsP Žilina poskytuje pomoc a poradenstvo pacientom všetkých vekových skupín, ktorí sa pre nepriaznivý zdravotný stav, či vplyvom životnej udalosti, dostali do situácie, ktorú sami nie sú schopní riešiť.

Cieľom tejto služby je umožniť pacientom návrat do prirodzeného prostredia, poskytnúť informácie, podľa možnosti aj konkrétnu pomoc, prípadne zabezpečiť kontinuitu ústavnej a domácej ošetrovateľskej starostlivosti v zmysle platných právnych predpisov a v súlade s možnosťami terénnych služieb.

Pacienti, ktorým je pomoc najčastejšie poskytovaná z dôvodov

  • Staroba a demencia
  • Osamelosť či neschopnosť pomoci rodinných príslušníkov
  • Telesný handicap – pohybový, zmyslový, mentálny
  • Rôzne závislosti
  • Nezaistené bývanie, osoby bez prístrešia
  • Hmotná núdza
  • Sociálna pomoc matkám po pôrode v nepriaznivej životnej situácii
  • Pomoc pri adopcii, utajovanom pôrode vrátane Hniezda záchrany - v spolupráci s ÚPSVaR Žilina
  • Poskytnutie ochrany a sociálnej pomoci týranému, zneužívanému a zanedbávanému dieťaťu.
 
Ako a kde požiadať o pomoc sociálneho pracovníka?


Hospitalizovaný pacient môže vyžiadať návštevu sociálneho pracovníka pri lôžku prostredníctvom ošetrujúceho lekára alebo sestry príslušného oddelenia, eventuálne sám si jednanie dohodnúť v pracovnej dobe: pondelok – piatok od 7:00 do 15:30 hod. na:

Mgr. Silvia Gajdúšková 0903 282 060
Mgr. Blažena Koláriková 0904 918 243
Mgr. Branislav Balát 0903 265 027

 

Sociálny pracovník oddelenia Psychiatrie:

Bc. Iveta Pupišová 041 5110 283

 


Vytlačiť