ZŠ s MŠ PRI ZDRAVOTNÍCKOM ZARIADENÍ FNsP ŽILINA

V. Spanyola 43, 010 01 Žilina
 
ZŠ s MŠ pri zdravotníckom zariadení v Žiline má dlhoročnú tradíciu. Tento rok si pripomíname 95 rokov od jej založenia.
 
Od 1. septembra 2006 sa stala súčasťou Spojenej školy J. M. Hurbana 36 v Žiline. Edukačný proces prebieha na detskom oddelení  nefrológie a ortopédie. Učebňa Osmijanko  sa nachádza na internom oddelení na prízemí. Je vybavená vhodnými technickými a učebnými pomôckami ako napr. interaktívna tabuľa, notebooky, pripojenie na internet.
 
Hospitalizované deti vo veku 2,5 až do 19 roku sú zaradené do edukačného procesu v MŠ, ZŠ a ŠKD.  Snahou celého pedagogicko-zdravotníckeho kolektívu je vytvoriť pre chorých a oslabených žiakov  čo najlepšie podmienky nielen na uzdravovanie ale aj na kvalitnú výchovno-vzdelávaciu činnosť. V škole pracujú dve učiteľky, učiteľka pre ZŠ a učiteľka pre MŠ s časťou úväzku pre ŠKD. Ročne školu navštívi v priemere 600 žiakov staršieho a 300 detí mladšieho školského veku.  Školu navštevujú žiaci nielen zo žilinského regiónu ale na ortopedickom oddelení sú hospitalizované deti z celého Slovenska. Svojou pestrou činnosťou , ktorá má pozitívny ohlas zo strany zdravotníckeho personálu, detí a ich rodičov, ale i širokej verejnosti, prispievajú k vytvoreniu pozitívnej klímy k uzdraveniu detských pacientov.
  
Vzdelávací program pre žiakov chorých a zdravotne oslabených je súčasťou štátneho vzdelávacieho programu, to  znamená, že plnia rovnaké ciele vzdelávania ako žiaci základných škôl, ale má svoje osobitné špecifiká. Je to zapríčinené rôznymi vonkajšími i vnútornými faktormi, ktoré ovplyvňujú psychiku detí, a tým ovplyvňujú ich učebnú výkonnosť. Ide o:
 • • prekonávanie strachu a stresu zo svojho ochorenia a ťažkostí,
 • • adaptácia na nové prostredie,
 • • prekonávanie zvýšenej únavy a účinkov liekov,
 • • prijatie denného a liečebného režimu,
 • • vytrhnutie z rodinného a kmeňového školského prostredia,
 • • obmedzenie svojich pohybových aktivít, čo je problémom, hlavne u hyperaktívnych detí.
A tu zohráva veľkú úlohu práve ZŠ spolu s MŠ a ŠKD somatopedického typu, pretože len takáto škola môže zabezpečiť nasledovné špecifiká:
 • • žiaci musia cítiť osobitný a jedinečný prístup vyučujúcich k žiakom,
 • • edukačný proces má u žiakov individuálny a skupinový charakter,
 • • využívané metódy a formy práce sú prispôsobené zdravotnému stavu žiakov,
 • • žiak zdravotne oslabený je vzdelávaný individuálne na lôžku,
 • • rozsah učiva sa prispôsobuje aktuálnemu zdravotnému stavu a momentálnym schopnostiam a možnostiam žiaka,
 • • žiaci sa môžu vzdelávať podľa troch variantov rámcových učebných plánov A,B,C, čomu zodpovedá príslušný počet hodín denne,
 • • najčastejšie sa vyučujú podľa variantu B, na základe odporúčania ošetrujúceho lekára, čiže dve vyučovacie hodiny,
 • • ak si to zdravotný stav žiaka vyžaduje, vzdeláva sa podľa variantu A alebo C, čiže jednu alebo tri vyučovacie hodiny denne,
 • • v škole sa kladie dôraz na variabilnejšiu organizáciu vyučovania,
 • • každé dieťa na ceste uzdravovania má možnosť sa zapojiť do tvorivej, inovatívnej a alternatívnej výchovno-vzdelávacej činnosti, 
 • • v edukačnom procese sa vo väčšej miere využívajú hravé metódy a formy práce,
 • • prostredníctvom rozvíjania racionálno-komunikačných funkcií, sa vytvárajú vzťahy a komunikácia medzi chorými deťmi, a tým sa dieťa odpúta od svojho ochorenia a jeho následkov.
A práve pre tieto osobité špecifiká, ktoré sú typické pre ZŠ s MŠ pri zdravotníckom zariadení, škola pomáha chorým  a oslabeným deťom sa rýchlejšie vrátiť do svojho bežného života.

Vytlačiť