Profil verejného obstarávateľa

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina je verejným obstarávateľom v zmysle § 7 ods. 1 písm. d.) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Úradný názovFakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

 

verejný obstarávateľ § 7 ods. 1 písm. d) Zákona o verejnom obstarávaníč. 343/2015

IČO

17 335 825
IČ DPH: SK 2020 699923
Sídlo: Ul. Vojtecha Spanyola č. 43, 01207 Žilina
Štát: Slovenská republika
Štatutárny zástupca: MUDr. Juraj Kacian, MPH - riaditeľ
Kontaktná osoba:

oddelenie verejného obstarávania:

PhDr. Silvia Taligová - vedúca oddelenia, kl.264
mail:

Anna Kasmanová, kl.193
mail:

Bc. Barbora Ľachová, kl.876
mail:

Telefón + 421 41 5110 193
E-mail:

Vytlačiť