Etická komisia

Etická komisia FNsP Žilina je nezávislý poradný odborný orgán štatutára FNsP Žilina pre otázky overovania nových medicínskych poznatkov na človeku (etická prijateľnosť projektov biomedicínskeho výskumu), ktoré vyplývajú zo zdravotnej starostlivosti a pre etické otázky vznikajúce pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Má charakter širšieho odborného fóra, kde prebieha diskusia o dilematických problémoch medicíny s cieľom dospieť ku konštruktívnej dohode ako riešiť konkrétny prípad.

Etická komisia postupuje pri svojej činnosti v súlade so zákonom č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Štatútom Etickej komisie Nemocnice s poliklinikou Žilina a ostatnými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. Vyhláška MZ SR č. 433/2011 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na pracovisko, na ktorom sa vykonáva klinické skúšanie, o náležitostiach žiadosti o jeho schválenie, žiadosti o stanovisko k etike klinického skúšania a náležitostiach tohto stanoviska).

Adresa:
Etická komisia FNsP Žilina
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Ul. Vojtecha Spanyola 43
012 07 Žilina

Predseda komisie:
MUDr. Igor Štúr
e-mail: igor.stur ( ät ) fnspza.sk
Tel.: 041/5110 334, 335

Tajomníčka:
Ľubica Libičová
e-mail: lubica.libicova ( ät ) fnspza.sk
tel.č.: 041/5110 290

 

Na stiahnutie

Etický kódex zamestnanca (pdf) 

Cenník (pdf) 

Štatút Etickej komisie (pdf)

Vzor žiadosti pre študentov (docx)

 


Vytlačiť