O nás

Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline je štátna nemocnica v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Je tretia najväčšia fakultná nemocnica na Slovensku. Zdravotnícke zariadenie prešlo v poslednom období radikálnymi zmenami, modernizáciami a naďalej pokračuje v rozvoji kvality a dostupnosti špičkových odborností s dlhodobou tradíciou.

Naším poslaním je prostredníctvom odborného tímu pracovníkov a modernej zdravotníckej techniky poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť a komplex služieb v bezpečnom prostredí pre spokojnosť klientov a zamestnancov.

FNsP Žilina zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť štvrť milióna obyvateľov. V nemocnici pracuje viac ako 1900 zdravotníckych a nezdravotníckych zamestnancov pôsobiacich v rámci 33 zdravotníckych lôžkových alebo ambulantných oddelení, nemocničnej lekárne vrátane troch verejných výdajní a 17 nezdravotníckych oddelení a referátov.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina je právnická osoba, ktorá bola zriadená Zriaďovacou listinou Ministerstva zdravotníctva SR zo dňa 9.12.1991 číslo: 3724/1991-A/XIV-1 v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny zo dňa 18.9.2009 s účinnosťou od 1.10.2009, ako štátna príspevková organizácia so samostatnou právnou subjektivitou.

FNsP má nasledovné identifikačné údaje:

Názov: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Právna forma: štátna príspevková organizácia
Sídlo: ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina
IČO: 17335825
DIČ: 2020699923
IČ DPH: SK 2020699923

Štatutárny orgán je riaditeľ.

Riaditeľ riadi činnosť organizácie a koná v jej mene, rozhoduje o všetkých záležitostiach organizácie. Riaditeľa do funkcie vymenúva a z funkcie odvoláva minister zdravotníctva SR.

Predmetom činnosti FNsP Žilina je poskytovanie ambulantnej a ústavno-preventívnej starostlivosti, ako fakultná nemocnica s poliklinikou nadregionálneho významu, vo svojom spádovom území.
Právomoci a kompetencie FNsP sú podrobnejšie uvedené v Organizačnom poriadku FNsP Žilina, do ktorého možno slobodne nahliadnuť na sekretariáte riaditeľa FNsP alebo na právnom odbore.

MUDr. Vojtech Spanyol
MUDr. Vojtech Spanyol - MUDr. Vojtech Spanyol
MUDr. Vojtech Spanyol

História nemocnice

Žilina patrí medzi najvýznamnejšie mestá Slovenska. Strategická poloha mesta predurčila jeho význam i históriu. Prvá zmienka v historických dokumentoch o meste Žilina je z roku 1312. Prvé záznamy o žilinskom špitáli siahajú do 15. storočia.

História nemocnice je dlhá, vždy mala dôležitú a pozitívnu úlohu v dejinách mesta a regiónu. Prvé dokumentované správy o žilinskej nemocnici z 15. storočia sú uvedené v "Historia Civitatis Solna". V roku 1841 postavili mestský špitál z občianskych zbierok.
 
Novodobé dejiny nemocnice v Žiline sa začali písať r.1913, keď rakúsko-uhorská vláda dala súhlas na vybudovanie Uhorskej kráľovskej štátnej očnej nemocnice. Postavili ju v priebehu neuveriteľného jedného roka (v súčasnosti je v tejto budove očné a otorinolaryngologické oddelenie). Pri jej zrode a budovaní, takmer 40 rokov stál žilinský rodák MUDr. Vojtech Spanyol ako riaditeľ a zároveň 48 rokov pôsobil vo funkcii primára očného oddelenia. Ďalšou historickou budovou je kaštieľ v Bytčici, v ktorom je umiestnená časť psychiatrického oddelenia a pre nemocnicu začal slúžiť v roku 1920 ako detská nemocnica. V 30-tých rokoch sa vybudovali chirurgicko-pôrodnícky pavilón, budova prosektúry, infekčný pavilón a hospodárska budova. V povojnových rokoch novo vzniknuté oddelenia (interné, neurologické, tuberkulózy a ďalšie) umiestnili v súkromných vilách v blízkosti nemocnice. V 50-tych rokoch nastal najväčší rozvoj nových oddelení, keď niektoré z nich boli medzi prvými v republike. Súčasný areál sa vybudoval v 60-tych a 70-tych rokoch a oddelenia sa presťahovali do účelových priestorov.
  
V 80-tych rokoch boli vybudované pavilóny pre patologicko-anatomické oddelenie, rádioterapeutické a onkologické oddelenie a liečebňa pre dlhodobo chorých. Naša nemocnica vždy patrila a aj teraz patrí k významným zdravotníckym zariadeniam na Slovensku. Každá etapa budovania nemocnice bola charakterizovaná a ovplyvňovaná dobou a reagovala na spoločenské pomery a potreby. Reformy zdravotnej starostlivosti sa začali aj v žilinskej nemocnici po zásadných politických a ekonomických zmenách v roku 1989.

V plnom rozsahu bola odštátnená lekárenská služba, v podmienkach nemocnice v jej spádovej oblasti bola odštátnená primárna starostlivosť a následne odborná ambulantná starostlivosť. V zložitej a mnohokrát komplikovanej dobe môžeme dokumentovať kvalitatívny rast a rozvoj, o čom svedčia nové oddelenia - neurochirurgia, detská ortopédia, súdne lekárstvo, klinická farmakológia, nové vysoko špecializované ambulancie - chronická bolesť, neinvazívne metódy, urogynekológia, osteológia atď. Desiatky nových liečebných postupov, vyšetrovacích metód‚ ktoré boli zabezpečené novou modernou technikou a technológiou.

Zachytili sme moderný trend neinvazívnych vyšetrovacích metód, špičkovú úroveň v intenzívnej starostlivosti pri kritických stavoch na jednotkách intenzívnej starostlivosti a na oddelení anestézie a intenzívnej medicíny. Výsledkami liečby onkologických ochorení sa môžeme porovnávať s významnými pracoviskami nielen v Slovenskej republike. Úspechmi v chirurgických disciplínách, či už výkony v očnom lekárstve, krčnom lekárstve, urológii, ortopédii, gynekológii, či vlastnej chirurgii sledujeme prinajmenšom európsky štandard. Úroveň paraklinických odborov v poslednom období tiež prekonáva búrlivý rozvoj a v súčinnosti s obrovským technologickým rastom dokumentuje nutné investície do prístrojovej techniky. V roku 1997 sme začali budovať nemocničný informačný systém. Od zrodu nemocnice sa významne podieľa na jej existencii, modernom rozvoji nielen štát - rezort, ale aj mesto Žilina.

Vytlačiť