Poskytovanie informácií podľa zákona 211/2000 Z.z.

POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ, ktoré je FNsP Žilina povinná zverejniť podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Informácie je možné získať nasledovne:

- na základe žiadosti o sprístupnenie informácie zaslanej:
a) poštou na adresu sídla povinnej osoby - FNsP Žilina, ul. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina,
b) faxom na č.: 041/72 32 330,
c) e-mailom na adresu: ,
alebo
d) iným technicky vykonateľným spôsobom,

- na základe ústnej žiadosti:
e) osobne na referáte kontroly a sťažností FNsP Žilina alebo na oddelení majetkovo-právnych záležitostí alebo na sekretariáte riaditeľa FNsP,
kontakt :
041/5110 202 – referát kontroly a sťažností, 
041/5110 191 – sekretariát riaditeľa.

Zo žiadosti musí byť zrejmé (povinné náležitosti):
  • • ktorej povinnej osobe je určená,
  • • meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa,
  • • jeho adresa pobytu alebo sídlo,
  • • ktorých informácií sa žiadosť týka,
  • • aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.
Žiadosť o sprístupnenie informácií je vybavená najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ak tento zákon neustanovuje inak.

Vytlačiť