Podávanie sťažností

Ak chce občan podať sťažnosť, môže tak urobiť písomne, ústne do záznamu alebo elektronickou poštou.
Sťažnosť musí spĺňať náležitosti sťažností v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.

 • Sťažovať sa možno na:
1. porušenie práv a právom chránených záujmov sťažovateľa; ohrozenie, že dôjde k porušeniu práv a právom chránených záujmov sťažovateľa; a to konaním resp. nekonaním orgánov verejnej správy; alebo
2. upozorňovať na porušenie právnych predpisov alebo iných nedostatkov v činnosti orgánov verejnej správy.

 • Sťažnosťou nie je:
1. podanie, ktorým sa sťažovateľ nedomáha ochrany svojich práv;
2. podanie na orgán verejnej správy, ktorým chce sťažovateľ upozorniť na nedostatky v činnosti iného orgánu verejnej správy;
3. podanie, ktoré je upravené v inom právnom predpise (napr. sťažnosť na vyšetrovateľa v trestnom konaní);
4. podanie, ktoré možno považovať za odvolanie, rozklad alebo námietku podľa zákona o správnom konaní.

Postup pri podávaní sťažností
V prvom kroku sa môžete pokúsiť problém vyriešiť dohovorom s osobou, na ktorú sa chcete sťažovať. V prípade malých problémov niekedy stačí upozornenie, aby si personál uvedomil, že Vám jeho konanie nevyhovuje. Ak rozhovor nie je účinný, prípadne ide o závažnejší problém, neváhajte sa sťažovať u zodpovednej osoby. Takáto spätná väzba nám pomôže zlepšovať služby tak, aby ste boli vy a ostatní pacienti spokojní.
 • • sťažnosť na sestru podávajte u vedúcej sestry,
 • • sťažnosť na lekára podávajte u primára oddelenia,
 • • sťažnosť na vedúcu sestru podávajte u vedúcej odboru pre ošetrovateľskú starostlivosť alebo na referát kontroly a sťažností,
 • • sťažnosť na primára podávajte u vedúceho odboru pre úsek zdravotnej starostlivosti a prevencie alebo na referát kontroly a sťažností,
 • • sťažnosť na chod oddelenia podávajte u primára,vedúcej sestry oddelenia alebo na referát kontroly a sťažností.
Sťažnosť podaná podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach musí byť písomná a možno ju podať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe.
 
Sťažnosť musí obsahovať:
 • • meno, priezvisko a adresu pobytu sťažovateľa,
 • • ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať,
 • • sťažnosť v listinnej podobe musí obsahovať vlastnoručný podpis sťažovateľa,
 • • ak je sťažovateľovi možné doručiť písomnosti podľa tohto zákona v elektronickej podobe, sťažnosť môže obsahovať aj adresu sťažovateľa na takéto doručenie.
Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha (ďalej len „predmet sťažnosti").
 
Sťažnosť podaná v elektronickej podobe musí byť sťažovateľom autorizovaná podľa osobitného predpisu; to neplatí, ak sťažnosť bola odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa.
 
Radi vám poradíme a pomôžeme na Referáte kontroly a sťažností:
 • mailom na ,
 • telefonicky na t. č. +421 41 5110 202.
Pochvaly
Ak ste boli spokojní s prístupom lekára a s úrovňou poskytnutej zdravotnej starostlivosti, pochvalu môžete vyjadriť u primára oddelenia. Ak ste boli spokojní s prístupom sestry a s úrovňou poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti, pochvalu môžete vyjadriť u vedúcej sestry. Ak chcete vyjadriť pochvalu celému kolektívu oddelenia, môžete pochvalu adresovať riaditeľstvu FNsP Žilina na adresu  alebo .

Vytlačiť