Kontakty

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
ul.Vojtecha Spanyola 43
012 07 Žilina

+421 41 5110 111 – SPOJOVATEĽ

+421 41 5110 499 - INFORMÁTOR

+421 41 7645 125
+421 41 7645 126
+421 41 7645 127

+421 41 72 32 330

17335825
2020699923
SK2020699923
Štátna pokladnica
SK32 8180 0000 0070 0028 0470
SPSRSKBA

Vytlačiť