Dôležité informácie

mužské oddelenie (A) – t.č. 041/5110 641041/5110 641 (1. poschodie)

 • ženské oddelenie (B) – t.č. 041/5110 644041/5110 644 (1. poschodie)
 • sanatórne oddelenie (C) – t.č. 041/5110 286041/5110 286 (3. poschodie, časť 3B)

Návštevné hodiny – denne: 1400 - 1600 hod.

Návštevy na izbách len s povolením primára oddelenia alebo ošetrujúceho lekára.
Prosíme o dodržiavanie návštevných hodín z dôvodu nerušenia pacientov a personálu pri režimových aktivitách na oddelení.
Z prevádzkových a bezpečnostných dôvodov nie je na oddelení pacientom povolené používanie mobilných telefónov, osobných a prenosných počítačov.
Ostré a rozbitné predmety (nože, potreby na holenie, sklené poháre a pod.) je potrebné odovzdať personálu oddelenia.
Informácie o pacientoch: podávajú príbuzným ošetrujúci lekári osobne v pracovných dňoch od 1330 do 1445 hod., prípadne po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
 

Možnosti spojenia s hospitalizovanými príbuznými:

- telefonát priamo na oddelenie dostupný každý deň v čase 14:00 - 16:00 hod. na tel. číslo:

 • mužské oddelenie: 041 5110 373
 • ženské oddelenie: 041 5110 371
 • - videohovor cez internet prostredníctvom aplikácie Skype/Messenger dostupný v pracovných dňoch pondelok, streda, piatok v čase 14:15 - 15:15 hod. Presný deň a čas je potrebné si vopred dohodnúť na prostredníctvom mailu . K hovoru tiež potrebujeme prihlasovacie meno príbuzného do Skype, resp. meno kontaktu v Messengeri. Prosíme o zhovievavosť pri čakaní na mailovú odpoveď - nie vždy je možné obratom reagovať, odpoveď však dostanete.

  Ak ste odoslaný na vyšetrenie alebo hospitalizáciu, prineste si so sebou:

  • - preukaz poistenca,
  • - občiansky preukaz,
  • - zdravotnú dokumentáciu, odporúčanie na hospitalizáciu, zaradenie do DPS alebo vyšetrenie,
  • - potvrdenie o práceneschopnosti, pokiaľ máte vystavené,
  • - lieky, ktoré pravidelne užívate, prípadne ich zoznam s rozpisom dávkovania.
   
  Postup pri ukončení hospitalizácie na psychiatrickom oddelení
   
  • Ukončenie hospitalizácie na lôžkovom oddelení Psychiatrie sa realizuje po konzultácii ošetrujúceho lekára s pacientom a v niektorých prípadoch aj s rodinnými príslušníkmi pacienta, alebo poručníkom pri pacientoch zbavených svojprávnosti.
  • Pri ukončení hospitalizácie na lôžkovom oddelení vám bude vystavená Lekárska a sesterská prepúšťacia správa v dvoch exemplároch. Jednu Lekársku prepúšťaciu správu je potrebné odovzdať obvodnému lekárovi do troch pracovných dní, druhú špecializovanému psychiatrickému lekárovi. Nie v deň prepustenia. Správy obsahujú všetko o poskytnutej zdravotnej starostlivosti počas vašej hospitalizácie. Obsahujú aj odporúčania na domácu liečbu. 
  • Pri prepustení vám bude vrátená zdravotná dokumentácia, lieky, cennosti, osobné doklady, ktoré ste odovzdali pri príjme. Odovzdanie overíte podpisom. 
   Vystavený Vám bude elektronický recept na psychiatrom odporučenú medikáciu na dobu maximálne 30 dní po prepustení. 
   Následne odporučenú psychiatrickú medikamentóznu liečbu predpisuje lekár špecializovanej psychiatrickej ambulancie.
  • Pred odchodom do domácej liečby je potrebné dohodnúť váš spôsob dopravy z nemocnice. Odvoz sanitkou je nutné ohlásiť vopred. V deň prepustenia máte zabezpečené len raňajky.
   
  Domáca liečba
   
  • Dodržiavajte pravidelné užívanie medikácie v stanovenom čase.
  • Predpísané dávky liekov užívajte s dostatočným množstvom tekutiny.
  • Zvýšiť alebo znížiť dávkovanie medikácie môžete len po konzultácii s lekárom špecializovanej psychiatrickej ambulancie. 
  • Neužívajte iné lieky, ani voľnopredajné, bez konzultácie s lekárom.
  • Pri zhoršení zdravotného stavu kontaktujte lekára špecializovanej psychiatrickej ambulancie.
  • Dodržiavajte pravidelné zdravotné kontroly po dohode s lekárom špecializovanej psychiatrickej ambulancie.
  • V rámci domácej liečby je vhodné zaradiť do denného režimu športové alebo rekreačné aktivity.
  • Po prepustení z lôžkového oddelenia máte možnosť pokračovať v liečbe dennou formou. Denný psychiatrický stacionár poskytuje zdravotnú starostlivosť počas pracovných dní v doobedných hodinách.
  • Dôležitý je spánkový režim. Užívajte lieky na spanie pred uložením na lôžko. Stanovte si rovnaký čas na spánok. Ak máte potrebu spať cez deň, krátko si zdriemnite na maximálne 30 minút.
  • Zakázané je piť akékoľvek alkoholické nápoje, vrátane piva a užívanie nelegálnych drog.
  • Stravujte sa primerane svojmu zdravotnému stavu. Dodržiavajte diétny režim stanovený počas hospitalizácie.

   

  Ak vám psychiater navrhol počas pobytu na psychiatrickom oddelení absolvovanie elektrokonvulzívnej liečby, lekár dospel k tomuto názoru na základe svojich dlhoročných skúseností s liečbou duševných porúch. Je presvedčený, že táto forma liečby môže viesť k významnému a hlavne rýchlejšiemu zlepšeniu vášho zdravotného stavu.

  Vaša informovanosť o navrhovanom spôsobe liečby môže znížiť prípadné obavy a umožní vám lepšie spolupracovať. Podľa súhrnov v odbornej literatúre podstúpi v súčasnosti ročne elektrokonvulzívnu liečbu približne 1 milión ľudí na celom svete. Jej účinnosť je veľmi vysoká a pri niektorých vybraných psychických ochoreniach je ťažko nahraditeľná. Niekedy je jej použitie nenahraditeľné aj pre záchranu života. Metóda je bezpečná aj u špecifickej populácie (starší pacienti, tehotné ženy, adolescenti). Máme spoločný cieľ – rýchlo a úspešne zmierniť príznaky vášho ochorenia tak, aby vás čo najskôr prepustili z nemocnice.

  Elektrokonvulzívna terapia (ECT), niekedy ľudovo nazývaná „elektrošoky“, je biologická metóda používaná s rôznymi úpravami v psychiatrii dlhšie než 70 rokov. Podstatou metódy je vyvolanie stimulácie mozgu pomocou krátkych impulzov elektrického prúdu. Na toto podráždenie mozgu reaguje telo krátkodobými zášklbmi svalov. Priaznivý vplyv tejto aktivácie mozgu spojenej s celkovými krátkodobými kŕčmi svalov na príznaky psychických porúch bol známy už od staroveku, keď sa zistilo, že podanie konvulzívne (teda kŕčovo) pôsobiaceho gáfru zlepšilo duševne chorému jeho prežívanie.

  Základom liečby je vyvolávanie tzv. epileptiformných záchvatov pomocou striedavého elektrického prúdu. Tento prúd je upravený na hodnoty 300-400 mA a s frekvenciou 50 Hz, aplikuje sa 0,2 až 1,5 sekundy. Elektródy sú umiestnené na oboch spánkoch, teda bitemporálne, aby elektrický prúd mohol prejsť celou hmotou mozgu. Výkon sa robí v celkovej anestézii, takže pacient zákrok vôbec nepociťuje. Uspanie sa deje najčastejšie pomocou látky thiopental. Rovnako sú podané myorelaxačné látky, ktoré uvoľnia svalstvo, aby pri epileptiformných záchvatoch nedochádzalo ku kŕčom či k zášklbom. Celý zákrok je monitorovaný elektroencefalogramom EEG, niekedy aj pomocou EKG.

  Elektrošoky sa na našom oddelení podávajú zvyčajne 3x týždenne (pondelok, streda, piatok) v počte 6- až 10-krát.

  Mnohým pacientom ECT liečba výrazne pomohla a zrealizované medzinárodné štúdie hovoria až o 80 % účinnosti. Napriek tomu je jej užívanie ovplyvnené celou škálou predsudkov u bežnej populácie. Záporný, pokrivený a stigmatizujúci obraz ukazuje túto liečebnú stratégiu ako nevedeckú a zastaranú, ktorá nemá miesto v modernej psychiatrii. Médiá, ako aj filmy, posúvajú neodbornej verejnosti až drastické znázornenie tejto liečby. Pacienti alebo ich príbuzní sú v dôsledku týchto skúseností zahltení obavami, že im ECT napríklad „vymaže spomienky“ alebo spôsobí „zmenu osobnosti“. Nič z týchto mýtov sa nezakladá na pravde.

  Hlavnými psychiatrickými indikáciami tejto metódy sú veľmi ťažké alebo na liečbu nereagujúce stavy porúch nálady/depresie, mánie alebo závažné poruchy, pri ktorých dochádza k ťažkému narušeniu integrity psychických funkcií človeka (psychózy). Ťažká duševná choroba niekedy nedovolí čakať na efekt liekov, ktorý sa v liečbe niektorých duševných ochorení dostaví až za niekoľko týždňov. Pri používaní ECT, rovnako ako pri všetkých iných liečebných metódach, lekári vždy zvažujú možné riziká liečby a jej prínos. Je podstatné, že prínos liečby musí zásadne prevažovať nad možnými rizikami a komplikáciami liečby. U každého pacienta vyhodnocujú lekári aj jeho telesný stav a posudzujú prítomnosť telesných ochorení, ktoré by mohli byť rizikom pre použitie ECT.

  Je dôležité povedať, že ECT podlieha prísne stanoveným pravidlám a vykonáva ju odborný personál. Samotný zákrok prebieha v krátkodobej anestézii. Liečebný výkon trvá niekoľko minút. Správne vykonanie elektrokonvulzie zabezpečuje psychiater, prítomný je aj anestéziológ, ktorý kontroluje životné funkcie pacienta. Samotná liečba ECT je vykonávaná v špeciálnej miestnosti, ktorá je vybavená prístrojom na ECT, anestéziologickým prístrojom s prívodom kyslíka a lôžkom pre pacienta. Pred zákrokom musí pacient zostať nalačno. Toto opatrenie je ochranou pred komplikáciami anestézie. Štandardný postup, ktorý je dodržiavaný napr. pred chirurgickými zákrokmi. Pacient dostane tzv. premedikáciu, teda lieky na predchádzanie nežiaducich účinkov a navodenie amnézie, ľahne si na lôžko. K samotnému výkonu liečby dochádza asi po 30 minútach pôsobenia premedikácie. Pacientovi sledujeme krvný tlak, dychovú a srdcovú frekvenciu. Na predlaktí zavedieme do žily kanylu a cez ňu podávame anestetiká a myorelaxanciá. Na oblasť spánkovej časti hlavy lekár prikladá elektródy po podaní anestézie, vyvoláme krátko pôsobiaci elektrický výboj, pričom personál pacientovi fixuje ramenné kĺby, coxy aj končatiny. Po odznení elektrokonvulzie je pacient pod dohľadom personálu až do zobudenia. Ranné lieky sú podávané pacientovi až po zákroku. Po zobudení sa pacient presúva na svoje lôžko, v deň aplikácie liečebného zákroku má skôr pokojný režim na lôžku.

  Pacienti niekedy uvádzajú po zákroku vedľajšie účinky, ktoré sú vo väčšine prípadov veľmi mierne a nebránia im v dennom fungovaní: prechodné svalové bolesti, bolesti hlavy, napínanie na vracanie, niekedy sa môže objaviť veľmi krátka porucha orientácie po prebudení z anestézie, môžeme pozorovať prechodné nežiaduce ovplyvnenie pamäti.


  Vytlačiť