O oddelení

Primárka

MUDr. Ingrid Šúleková, MPH

041 5110 612, 041 5110 613

Zástupkyňa primárky

MUDr. Zuzana Behulová

041 5110 613, 041 5110 741

Vedúca sestra

PhDr. Gabriela Horvátová, DiS.

041 5110 692

Dokumentačná pracovníčka

Gabriela Mičianová

041 5110 735

Lekár

LDCH 2.A: 041 5110 629

LDCH 2.B: 041 5110 741

Sestra

LDCH 2.A: 041 5110 630

LDCH 2.B: 041 5110 740

 

Sídlo oddelenia: Areál FNsP Žilina (objekt U)

Liečebňa dlhodobo chorých:
 • lôžkové zariadenie FNsP, v ktorom poskytujeme lekársku, komplexnú ošetrovateľskú a rehabilitačnú starostlivosť na 56 lôžkach pacientom s chronickými ochoreniami,
 • v LDCH sú hospitalizovaní pacienti geriatrického, aj mladšieho dospelého veku s jedným alebo s viacerými chronickými ochoreniami, ako aj pacienti s následkami chronických a akútnych ochorení, poúrazové stavy, po operáciách chrbtice, po totálnych endoprotézach.
INFORMÁCIE O ZDRAVOTNOM STAVE PACIENTA
 
poskytuje jednej určenej najbližšej osobe pacienta ošetrujúci lekár – osobne v pracovných dňoch po telefonickom dohovore:
 • • LDCH 2.A  041 5110 629
 • • LDCH 2.B  041 5110 741
Prosíme volať od 11:00 hod – do 14:00 hod.
 
 
Personál oddelenia:
 • primár, zástupkyňa primára, vedúca sestra, lekári, manažérky dennej zmeny, sestry, zdravotnícky asistenti, sanitárky, sociálna pracovníčka, fyzioterapeutky, dokumentačná pracovníčka, upratovačky,
 • tvorí najdôležitejšiu zložku starostlivosti o hospitalizovaného pacienta,
 • v súčasnosti sme stabilizovaný kolektív spolupracovníkov odborne i ľudsky vyzretí, naša snaha sa sústreďuje práve na poskytnutie najkvalitnejšej starostlivosti, naším úsilím je stabilizovať, zlepšiť zdravotný - stav pacienta, aby si čo najdlhšie udržal maximálnu možnú sebestačnosť a oddialiť jeho závislosť i odkázanosť na druhej osobe,
 • dôležitou súčasťou našej každodennej práce je poskytovanie informácií, edukácia pacientov a ich príbuzných alebo osôb, ktorí sa starajú o chorého v domácom prostredí,
 • vo svojich diagnostických, liečebných, ošetrovateľských činnostiach postupujeme podľa diagnostických, terapeutických, a ošetrovateľských štandardov,
 • v prípade potreby pacientom je poskytovaná duchovná služba.
Vybavenie LDCH:
 • štandardné /polohovacie postele s antidekubitárnymi matracami, pomôcok zabezpečujúcich polohu, pohyb, komfort, bezpečnosť pacienta/, máme na oddelení pomôcky i rôznorodý špeciálny zdravotný materiál na liečbu a hojenie dekubitov, defektov narušujúcich celistvosť kože,
 • pri ošetrovaní, rehabilitácii a mobolizácii pacientov využívame:
  •      ॰ biolampy,
 •      ॰ magnety,
 •      ॰ diadynamic,
 •      ॰ ultravzvuk,
 •      ॰ komforty,
 •      ॰ perličkové kúpele na dolné končatiny,
 •      ॰ rebox,
 •      ॰ Phyaction,
 •      ॰ rašelinové nosiče tepla,
 •      ॰ stacionárne bicykle,
 •      ॰ G – aparáty,
 •      ॰ chodítka,
 •      ॰ klasickú masáž.
 •      ॰ fit loptu,
 •      ॰ individuálny liečebný telocvik,
 •      ॰ pomôcky na posilňovanie jemnej motoriky.
Prijatie pacienta do LDCH: 
 • • na doporučenie všeobecného lekára alebo ošetrujúceho lekára z iného oddelenia FNsP na základe vypísanej Žiadosti o prijatie do LDCH.

Vytlačiť