O oddelení

Vedúca sestra

Mgr. Mária Brodňanová

+421 41 5110 601

Odborný garant

PhDr. Gabriela Tvrdá

+421 41 5110 294

Oddelenie: +421 41 5110 686

 
 
Dom ošetrovateľskej starostlivosti (DOS) je ústavné lôžkové zdravotnícke zariadenie s celodennou ošetrovateľskou a rehabilitačnou starostlivosťou. Od 1. 12. 2022 obnovuje svoju činnosť a poskytuje vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) Žilina nepretržitú ošetrovateľskú starostlivosť a rehabilitáciu osobám, ktorých zdravotný stav vyžaduje nepretržité poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín, pričom si nevyžaduje sústavnú zdravotnú starostlivosť poskytovanú lekárom a nie je možné ju poskytovať v prirodzenom sociálnom prostredí.

DOS sa nachádza v priestoroch pavilónu LDCH na 3. poschodí (budova U). Budova je bezbariérová, vybavená plošinou a osobným i lôžkovými výťahmi.

Pobyt v dome ošetrovateľskej starostlivosti je vhodný pre klientov po hospitalizácii, kedy môžu byť prepustení do domáceho prostredia, ale rodina sa o nich z rôznych príčin nedokáže adekvátne postarať vzhľadom na ich zdravotný stav. Sú to predovšetkým osoby:
 • so zmeneným zdravotným stavom súvisiacim s imobilizačným syndrómom,
 • s chronickým dekompenzovaným ochorením,
 • po operačnom výkone,
 • po úraze s obmedzenou hybnosťou,
 • s narušenou integritou kože, alebo s iným zdravotným problémom, na základe odporúčania lekára ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo ambulantnej zdravotnej starostlivosti.
SLUŽBY
Podľa stupňa sebestačnosti pacienta je poskytovaná:
 • nepretržitá komplexná ošetrovateľská starostlivosť
  • ošetrovanie rán, dekubitov,
  • prevencia vzniku dekubitov,
  • prevencia komplikácií z imobility,
  • nácvik chôdce, sebestačnosti, aktivizácia a socializácia,
  • podávanie liekov, injekcií, infúznej liečby a sledovanie účinkov liečby,
  • starostlivosť o tracheostomickú kanylu, odsávanie,
  • odbery krvi a iného biologického materiálu,
  • tlmenie bolesti,
  • podanie kyslíka podľa potreby,
  • elektrokardiograf (EKG),
  • iné výkony,
 • ošetrovateľská rehabilitácia na základe odporúčania lekára,
 • odborná rehabilitačná liečba,
 • odborná a poradenská činnosť (praktický lekár, odborní lekári, rehabilitačný lekár),
 • zabezpečenie predpisu liekov a ŠZM u všeobecného lekára pacienta, ako aj ich donáška pacientovi,
 • ubytovanie v moderných dvojlôžkových izbách s možnosťou nadštandardu do budúcna,
 • celodenná strava s možnosťou diét podľa individuálnych potrieb,
 • služba práčovne - denná výmena osobnej a posteľnej bielizne,
 • donáška novín a ďalšie.
Dom ošetrovateľskej starostlivosti je zriadený s cieľom poskytnúť klientom starostlivosť v príjemnom prostredí s humánnym prístupom. Oddelenie je vybavené jedno/dvojlôžkovými izbami s vlastným sociálnym zariadením alebo sociálnym zariadením bunkového typu spoločným pre dve susediace izby. Individuálny prístup, príjemné prostredie a profesionálna starostlivosť vytvárajú podmienky pre komplexnú zdravotno-sociálnu starostlivosť, a tým zvýšenie kvality života klientov.

Návštevné hodiny: 10:00 - 12:00 a 14:00 - 17:00.

Oddelenie nevyžaduje sústavnú zdravotnú starostlivosť poskytovanú lekárom.

Vytlačiť