Sídlo oddelenia: Areál FNsP Žilina (objekt C)
 
Popis činnosti oddelenia: Pediatrické oddelenie poskytuje komplexnú diagnostickú a liečebnú starostlivosť pacientom vo veku od jedného mesiaca do dovŕšenia 19. roku života.
Oddelenie disponuje všetkými odbornými ambulanciami a v nadväznosti na ústavnú starostlivosť funguje ako koncové pediatrické pracovisko (okrem vysoko špecializovaných zdravotníckych činností – onkológia, psychiatria, kardio-chirurgia a dlhodobá umelá pľúcna ventilácia).

Dôležité informácie pre pacienta k hospitalizácii:

  • • K hospitalizácii si prineste: preukaz poistenca, občiansky preukaz, ak je k dispozícii zdravotná dokumentácia, odporúčanie od obvodného lekára, odborného lekára alebo LSPP (neplatí v prípade RZP), RTG snímky.
  • • Prineste svojmu dieťaťu: hygienické potreby, papučky, župan alebo teplé domáce oblečenie, obľúbenú hračku. Počas hospitalizácie môže mať dieťa svoje pyžamo. Nezabudnite na lieky, ktoré dieťa doma užíva, resp. zdravotnícke pomôcky, ktoré sa dlhodobo užívajú aj doma.
  • • Neodporúčame, aby ste si do nemocnice brali veľký finančný obnos a iné cenné veci.
  • • Našim spoločným cieľom je čo najkvalitnejšia starostlivosť o Vaše choré dieťa. Budeme sa snažiť, aby jeho pobyt na oddelení bol obmedzený na čo najkratšiu , vzhľadom k diagnóze najnutnejšiu dobu.
  • • Informácie o zdravotnom stave dieťaťa a výsledkoch vyšetrení žiadajte od ošetrujúceho lekára.
  • • Pobyt sprievodcu v ústavnom zariadení je umožnený deťom do 6 rokov. Výnimky tvoria len sprievodcovia detí s onkologickým ochorením, ťažko chorého dieťaťa s diagnózou, ktorá si vyžaduje prítomnosť sprievodcu dieťaťa. V prípade, že dieťa už dovŕšilo 3 roky, sprievodca dieťaťa si hradí hospitalizačný pobyt v nemocnici sumou 3,30 € za jeden deň. Pri prepustení si uhradia peňažnú hotovosť u personálu oddelenia.
  • • Cenník priamo hradených výkonov a služieb:
   •    ◦ pobyt sprievodcu pacienta na lôžku: 3,30 €
   •    ◦ stravovanie sprievodcu pacienta na lôžku – celodenná strava: 4,25 €
   •   ◦Matky (resp. sprievod), ktoré majú dieťa do jedného roku života majú nárok na stravu zdarma. Od jedného roku dieťaťa, matky (resp. sprievod) nemajú nárok na bezplatné poskytnutie stravy, ale  majú možnosť zakúpiť si stravné lístky u personálu oddelenia a počas hospitalizácie im chodí strava na oddelenie v kulinári. Pokiaľ nemajú o túto službu záujem,  zabezpečia stravu individuálne.
  • • Súčasťou detského oddelenia je aj základná a materská škola. Deti prechodne chodia do našej školy, kde im pani učiteľky pomôžu zvládnuť jednotlivé vyučovacie predmety. Deti, ktoré nemôžu chodiť navštevuje pani učiteľka na lôžku. Škôlkárom sa pani učiteľka venuje individuálne z dôvodu prevencie nemocničných ochorení.
  • • Súčasťou oddelenia je internet, počítače, TV, rôzne spoločenské hry, hračky a veľa pomôcok na tvorivú činnosť aj tých najmenších pacientov.
  • • Dve razy týždenne pondelky a štvrtky popoludní chodia medzi nás klauni z O.Z. Červený nos Clowndoctors, ktorí prinášajú deťom smiech a je s nimi veľa zábavy. Liečia detských pacientov dobrou náladou, spevom a vtipnými scénkami.
  • • Počas sviatkov navštevuje naše oddelenie Mikuláš ktorý prináša deťom darčeky a veľkú kopu hračiek.
  • • Pri problémoch sa obráťte na lekárov, sestry a ostatných zdravotníckych pracovníkov, ktorí Vám budú ochotní pomôcť, či poradiť. V prípade nespokojnosti sa obráťte na primára alebo vedúcu sestru pediatrického oddelenia.

Výnimky pre návštevu v mimoriadnych prípadoch udeľuje primár oddelenia.

Návštevné hodiny na oddelení:     PO – NE
0800 – 1700 pre rodičov
1500 – 1600 pre ostatných príbuzných

 • • Počas návštev sa zdržiavajte na izbe Vášho dieťaťa, nevstupujte prosím bez vyzvania do iných priestorov.
 • • Návštevy s deťmi do 15 rokov sú zakázané (z dôvodu prevencie rozširovania nemocničných infekcií).
 • • Návštevy na JIS sú zakázané.
 • • O 2000 hod. sa budova detského oddelenia z dôvodu bezpečností detí a personálu zamyká.