O titul top lekára sa opäť uchádzajú aj lekári zo žilinskej nemocnice

Šesť lekárov Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline získalo nomináciu v celoslovenskej ankete odborného týždenníka Zdravotníckych novín Top lekári na Slovensku 2023. O finálnom výbere víťazov prestížneho ocenenia rozhodne verejnosť, ktorá môže svojím hlasom podporiť jedného favorita v každej z aktuálne vyhlásených kategórii.

Z desiatich medicínskych oblastí má žilinská nemocnica zastúpenie v šiestich odbornostiach, a to urgentná medicína – MUDr. Juraj Kacian, MPH; oftalmológia – MUDr. Michal Štubňa, PhD.; urológia – MUDr. Roman Mráz, MBA; rádiológia – MUDr. Martin Molnár, MPH; kardiológia – MUDr. Ján Lehotský a detská chirurgia – MUDr. Adam Hochel, PhD., MPH.

Lekári FNsP Žilina si z predchádzajúcich ročníkov ankety Top lekári na Slovensku odniesli už štyri najvyššie tituly a ďalšie štyri druhé miesta. Riaditeľ žilinskej nemocnice Eduard Dorčík považuje dosiahnuté úspechy za zaslúžené ocenenie výnimočnej práce zdravotníkov. „Výsledky ankety sú hlasom a hodnotením samotnej verejnosti. V našej nemocnici pracujú špičkoví odborníci a som rád, že ich profesionalitu a skúsenosti môžu takýmto spôsobom oceniť aj samotní pacienti. Verím, že naši tohtoroční laureáti, ktorých sme nominovali v šiestich kategóriách, budú rovnako úspešní,“ priblížil E. Dorčík s tým, že hlasovanie je otvorené do polnoci 19. júla 2023. „Ďakujeme za podporu pre našich lekárov, je to vizitka nielen ich práce, ale snahy celých kolektívov zdravotníckych a nezdravotníckych pracovníkov jednotlivých oddelení,“ doplnil riaditeľ FNsP Žilina.

Lekárov do ankety nominovali nemocnice a zdravotnícke zariadenia, odborné spoločnosti a nominanti samotnej redakcie Zdravotníckych novín. V aktuálnom ročníku sa hlasuje v desiatich kategóriách – detská chirurgia, urológia, gynekológia a pôrodníctvo, urgentná medicína, maxilofaciálna chirurgia, oftalmológia, rádiológia, reprodukčná medicína, kardiológia, detská neurológia.

V odbore URGENTNÁ MEDICÍNA je nominovaný vedúci lekár urgentného príjmu a primár úrazovej chirurgie FNsP Žilina MUDr. JURAJ KACIAN, MPH. V žilinskej nemocnici pracuje od roku 1997, k odborným medicínskym atestáciám si doplnil špecializáciu Master of Public Healths a aktuálne dokončuje doktorandské štúdium. Pred nástupom do pozície primára traumatológie a vedúceho lekára urgentného príjmu pracoval tiež ako vedúci lekár JIS žilinskej úrazovej chirurgie a zároveň ako medicínsky riaditeľ FNsP Žilina. MUDr. Kacian sa významnou mierou zaslúžil o zaradenie žilinského urgentného príjmu do siete urgentných príjmov II. typu, vďaka čomu získalo pracovisko nové prístrojové a personálne vybavenie, výhodnejšie finančné ohodnotenie a kvalitnejšie podmienky pre rozvoj zdravotnej starostlivosti a urgentnej medicíny. Naďalej rozvíja personálnu, prístrojovú a materiálno-technickú úroveň oddelenia, realizuje výnimočné zmeny a modernizácie. MUDr. Kacian patrí medzi špičkových odborníkov. Do Žiliny priniesol a rozšíril mnohé významné výkony a radikálnym spôsobom zvýšil kvalitu manažmentu starostlivosti o polytraumatizovaných pacientov. Je členom slovenských i zahraničných odborných spoločností a doma i v zahraničí neustále realizuje mnohopočetnú prednáškovú činnosť.

HLASOVANIE v kategórii urgentná medicína TU.

FNsP ZA MUDr. Juraj Kacian MPH

 

V odbore OFTALMOLÓGIA je nominovaný primár oddelenia oftalmológie FNsP Žilina MUDr. MICHAL ŠTUBŇA, PhD. Do žilinskej nemocnice nastúpil v roku 1984 a postupne našiel svoje profesijné smerovanie na očnom oddelení. Okrem atestácie v I. a II. stupni v odbore oftalmológie a v certifikovanej pracovnej činnosti mikrochirurgie oka si doplnil vzdelanie odborným doktorátom. Oddelenie oftalmológie žilinskej nemocnice získalo pod jeho vedením jedinečný rozmach v prístrojovom aj materiálno-technickom vybavení a zároveň v oblasti nových unikátnych metód liečby, ktoré sa podarilo priniesť a rozvíjať v Žiline. MUDr. Štubňa sa špecializuje v mikrochirurgii, laserovej fotokoagulácii, fluoresceínovej angiografii. Okrem vysoko kvalitnej a profesionálnej zdravotnej starostlivosti poskytovanej pacientom sa venuje taktiež vzdelávaniu novej generácie očných lekárov, či už priamo na oddelení, v rámci postgraduálnej prípravy lekárov pred špecializačnou skúškou alebo vedenia odbornej praxe študentov. MUDr. Štubňa je členom viacerých významných odborných spoločností a zároveň prezidentom Fluoresceínovej angiografie slovenských oftalmológov. Pôsobil vo funkcii krajského odborníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre odbor oftalmológia a pediatrická oftalmológia pre Žilinský kraj a súčasne ako konzultant rezortu zdravotníctva pre Národný program prevencie a skríning slepoty a so slepotou súvisiacich ochorení.

HLASOVANIE v kategórii oftalmológia TU.

FNsP ZA MUDr

 

V kategórii UROLÓGIA je nominovaný primár oddelenia urológie FNsP Žilina MUDr. ROMAN MRÁZ, MBA. Bol jedným z prvých lekárov v Žiline, ktorí získali aj atestáciu v odbore onkológia v urológii. Medicínske atestácie si doplnil manažérskym vzdelaním v programe MBA v zdravotníctve. Okrem vedenia oddelenia naďalej intenzívne pôsobí v ambulantnej aj operačnej činnosti. V rámci diagnostiky sa na vysoko profesionálnej úrovni venuje tiež sonografii urologických pacientov. MUDr. Mráz sa v žilinskej nemocnici zaslúžil o významný rozvoj onkourológie a manažmentu urolitiázy. Oddelenie urológie získalo pod jeho vedením nové moderné prístrojové a materiálno-technické vybavenie a poskytuje komplexnú urologickú starostlivosť v onkológii v oblasti diagnostiky, ale i liečby a sledovania onkourologických pacientov. Venuje sa vzdelávaniu mladých lekárov, ktorých motivuje a podporuje v odbornom raste.

HLASOVANIE v kategórii urológia TU.

FNsP ZA MUDr. Roman Mráz MBA

 

V kategórii RÁDIOLÓGIA je nominovaný vedúci lekár oddelenia rádiológie MUDr. MARTIN MOLNÁR, MPH. Do žilinskej nemocnice nastúpil v roku 2006. Atestáciu v odbore rádiológia si doplnil manažérskym vzdelaním v oblasti riadenia verejného zdravotníctva (MPH). MUDr. Molnár sa významnou mierou zaslúžil o rozvoj intervenčných angiografických výkonov na žilinskej rádiológii. Pod jeho vedením bolo v Žiline obnovené moderné angiografické pracovisko, ktoré umožňuje realizáciu širokého spektra výnimočných výkonov s minimálnou traumatizáciou pacienta. Oddelenie rádiológie prešlo výraznou prístrojovou aj materiálno-technickou obnovou, ide o plne digitalizované pracovisko. V žilinskej nemocnici sa aktuálne podarilo dobudovať nové mamografické centrum s novým digitálnym mamografom a vybavením pre stereotaktickú biopsiu. Vďaka modernému vybaveniu a kvalifikovanému personálu sa bude oddelenie zároveň uchádzať o štatút skríningového mamografického pracoviska. V oblasti prevencie rakoviny prsníka predstavuje tento míľnik neoceniteľný prínos pre zdravie a život žien. MUDr. Molnár neustále zavádza nové metódy, zefektívňuje organizáciu práce v prospech pacientov i zamestnancov. Personál podporuje v zvyšovaní odbornosti a kvalifikácie, vďaka čomu sa intenzívne skvalitňuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

HLASOVANIE v kategórii rádiológia TU.

FNsP ZA MUDr. Martin Molnár MPH

 

V kategórii KARDIOLÓGIA je nominovaný lekár – internista na oddelení vnútorného lekárstva FNsP Žilina MUDr. JÁN LEHOTSKÝ. V žilinskej nemocnici začal pracovať ako absolvent medicíny v roku 1995, kedy nastúpil na oddelenie psychiatrie. Po vojenskej príprave začal pracovať na oddelení vnútorného lekárstva. Špecializáciu v internom lekárstve si postupne doplnil atestáciou v kardiológii, ktorá sa stala jeho srdcovou vášňou. MUDr. Lehotský ordinuje v kardiologickej ambulancii žilinskej nemocnice. Je osvedčeným odborníkom s mimoriadnymi skúsenosťami a odbornými znalosťami. Dlhoročne sa venuje implantácii kardiostimulátorov, ich programovaniu a profesionálne realizuje echokardiografické vyšetrenia či ultrazvuk srdca. Spádová oblasť kardiologickej ambulancie zahŕňa pacientov nielen zo Žiliny, ale zo širokého okolia vrátane Rajeckej i Terchovskej doliny a okresov Kysucké Nové Mesto, Čadca aj Považská Bystrica. Denne tak vyšetrí desiatky pacientov, ktorým pomáha skvalitniť ich život a zdravie.

HLASOVANIE v kategórii kardiológia TU.

FNsP ZA MUDr. Ján Lehotský

 

V kategórii DETSKÁ CHIRURGIA je nominovaný lekár – chirurg pracujúci na oddelení chirurgie FNsP Žilina MUDr. ADAM HOCHEL, PhD., MPH. Je absolventom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Atestáciu v chirurgii doplnil atestáciou z odboru detská chirurgia, doktorátom v odbore detská chirurgia (PhD.) ako aj manažérskym vzdelaním v oblasti riadenia verejného zdravotníctva (MPH).  Jeho doménou sú chirurgické ochorenia detského veku v odboroch detskej chirurgie a urológie i detských úrazov. Napriek úspešnej súkromnej praxi v Bratislave sa MUDr. Hochel intenzívne stará o pacientov v žilinskej nemocnici a jej rozsiahlu priľahlú spádovú oblasť. Svoje dlhoročné profesionálne skúsenosti uplatňuje v žilinskej nemocnici od roku 2016, kedy tu začal rozvíjať jednodňovú detskú chirurgiu. Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline je momentálne jedinou krajskou nemocnicou venujúcou sa jednodňovej detskej chirurgii. MUDr. Hochel priniesol do Žiliny chýbajúce výkony pre detských pacientov, vďaka čomu dnes nemusia rodičia dochádzať do vzdialených miest. Okrem kvalitnej a profesionálnej práce je vyhľadávaným odborníkom pre jeho efektívny a bezpečný spôsob liečby, ľudský prístup k pacientom i rodičom.

HLASOVANIE v kategórii detská chirurgia TU.

FNsP ZA MUDr. Adam Hochel PhD. MPH