Centrum pre podávanie monoklonálnych protilátok, COVID-19

Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline k 1.2.2022 UKONČUJE PODÁVANIE MONOKLONÁLNYCH PROTILÁTOK proti bielkovine vírusu SARS-CoV-2 z dôvodu ich obmedzenej účinnosti voči variantu omikron.

 

V liečbe rizikových pacientov s ochorením COVID-19 – variant omikron je odporúčané užívanie antivirotík.

 

O nasadení vhodnej ambulantnej liečby sa informujte u Vášho obvodného lekára.

 

ČO SÚ MONOKLONÁLNE PROTILÁTKY


Monoklonálne protilátky sú proteíny, ktoré majú schopnosť rozpoznať a prichytiť sa k špecifickej štruktúre, v tomto prípade ku proteínu spike, ktorý vírus využíva na vstup do buniek ľudského tela. Úlohou monoklonálnych protilátok je prichytiť sa k spike proteínu a zabrániť tak vírusu preniknúť do buniek ľudského tela.

KOMU MÔŽE BYŤ LIEČBA PODANÁ


Pacient s pozitívnym testom na SARS-CoV-2 vo včasnom štádiu ochorenia s najvyšším rizikom ťažkého priebehu ochorenia. Ochorenie musí byť potvrdené metódou RT-PCR alebo LAMP.

Pacienti s ochorením COVID-19, ktorí majú vysoké riziko ťažkého priebehu ochorenia:

  • pacienti starší ako 65 rokov,
  • pacienti s obezitou a BMI viac ako 35,
  • pacienti s renálnym zlyhaním (CKD G3 – G5), vrátane pacientov na hemodialýze a vrátane pacientov s nefrotickým syndrómom,
  • pacienti s chronickým ochorením pečene v štádiu cirhózy alebo pokročilej fibrózy a prejavmi hepatálnej insuficiencie,
  • pacienti s chronickým srdcovocievnym ochorením v štádiu srdcového zlyhávania alebo s významnou kardiálnou dekompenzáciou v minulosti,
  • pacienti s artériovou hypertenziou v štádiu pokročilých orgánových komplikácií,
  • pacienti s chronickým ochorením pľúc s chronickou respiračnou insuficienciou a s exacerbáciami vyžadujúcimi hospitalizáciu v minulosti,
  • pacienti s cukrovkou 1. alebo 2. typu s pokročilými chronickými komplikáciami,
  • pacienti s ťažkou formou Parkinsonovej choroby a inými neurologickými ochoreniami s rizikom respiračného zlyhania pri ochorení COVID-19,
  • imunokompromitovaní pacienti so závažnou poruchou imunity na základe rozhodnutia lekára (medzi pacientov s rôznymi druhmi klinicky významných porúch imunitných mechanizmov patria napr. pacienti s Downovým syndrómom a obezitou alebo inou vrodenou chybou asociovanou s Downovým syndrómom, pacienti na aktívnej hematoonkologickej liečbe a po orgánových transplantáciách alebo po transplantáciách krvotvorných buniek, pacienti so zle kontrolovanou infekciou HIV alebo na imunosupresívnej liečbe; títo pacienti sú tiež kandidátmi na podanie kombinácie monoklonálnych protilátok kasirivimab a imdevimab v prípade potvrdenia ochorenia COVID-19).

KEDY PODAŤ LIEČBU


Liečba sa má podať vo včasnom štádiu ochorenia, čo najskôr po pozitívnom teste na SARS-CoV-2 a do 10 dní od nástupu symptómov.

KONTRAINDIKÁCIA PODANIA LIEČBY


V klinických štúdiách bol prínos potvrdený u pacientov, ktorí nevyžadovali liečbu kyslíkom. Monoklonálne protilátky, akými sú kasirivimab a imdevimab, sa môžu spájať s horšími klinickými výsledkami, keď sú podávané hospitalizovaným pacientom s COVID-19, ktorí vyžadujú podávanie kyslíka pomocou zariadenia s vysokým prietokom alebo mechanickú pľúcnu ventiláciu.
Kontraindikáciou podania je precitlivenosť na účinné látky kasirivimab alebo imdevimab alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok (L-histidín, L-histidín hydrochlorid monohydrát, sacharóza, polysorbát 80, voda na injekciu).

NEŽIADUCE ÚČINKY


V súvislosti s podávaním kasirivimabu a imdevimabu prostredníctvom infúzie sa môžu vyskytnúť príznaky ako horúčka, dýchacie ťažkosti, znížená saturácia kyslíkom, zimnica, nauzea, arytmia (napr. arteriálna fibrilácia, tachykardia, bradykaria), bolesť na hrudníku, slabosť, zmenený duševný stav, bolesť hlavy, bronchospazmus, hypotenzia, hypertenzia, angioedém, podráždenie hrdla, vyrážka vrátane urtikárie, pruritus, myalgia, závrat, únava a diaforéza. Nie je možné spoľahlivo rozlíšiť, či sa jedná o nežiaduce účinky spojené s podávaním liek alebo sú uvedené príznaky v dôsledku progresie ochorenia COVID-19. Kasirivimab a imdevimab môžu vyvolať závažnú alergickú reakciu.

AKO SA NA LIEČBU OBJEDNAŤ


KONTAKTUJTE VÁŠHO LEKÁRA V ŠPECIALIZAČNOM ODBORE VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO, pediatria alebo lekára so špecializáciou v inom špecializačnom odbore ako všeobecné lekárstvo (ínfektológia, vnútorné lekárstvo, pneumoftizeológia, imunológia, onkológia, hematológia, nefrológia, hepatológia alebo gastroenterológia, reumatológia, kardiológia).
Lekár informuje pacienta o možnostiach liečby a odporučí podanie kombinácie monoklonálnych protilátok kasirivimab a imdevimab. Odosielajúci lekár vypíše žiadanku, ktoré elektronicky zašle príslušnému centru. Lekár objedná pacienta na termín podania liečby.

 

 


PRIEBEH LIEČBY


Pacient prichádza do Centra pre podávanie monoklonálnych protilátok vo vpred dohodnutom – objednanom termíne. Liečba sa podáva ambulantne – v jednorazovej infúzii – bez nutnosti hospitalizácie. Po podaní lieku ostáva pacient monitorovaný 1 hodinu v ambulantnom centre.

Európska lieková agentúra odporučila registráciu monoklonálnych protilátok na liečbu COVID-19 .

Dokumenty na stiahnutie:
Usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Postup pacienta pre podanie monoklonálnych protilátok
Poučenie a informovaný súhlas pacienta
Súhrn charakteristických vlastností lieku