Pacientom slúži nová nefrologická ambulancia

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina po vyše 20 rokoch obnovuje činnosť nefrologickej ambulancie a sprístupňuje ju pre pacientov zo Žiliny i okolia. Nefrologickú ambulanciu otvára s cieľom rozšírenia špecializovanej ambulantnej starostlivosti na pôde žilinskej nemocnice a zároveň s cieľom zlepšenia dostupnosti nefrologickej starostlivosti pre obyvateľov Žiliny a okolia.

Prvá nefrologická ambulancia na pôde žilinskej nemocnice bola zriadená MUDr. Martou Filovou v 80. rokoch pri oddelení vnútorného lekárstva počas primariátu MUDr. Aleny Turskej. MUDr. Marta Filová viedla ambulanciu do konca roka 2002, kým neprešla pod súkromnú spoločnosť. 

Nová špecializovaná ambulancia sa venuje diagnostike a sledovaniu ochorení obličiek (klinické vyšetrenie, realizácia laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení, USG, mikroskopické vyšetrenie moču), ďalej liečbe obličkových ochorení, edukácii pacientov o diétach a životnom štýle, ktoré pomáhajú manažovať ochorenie obličiek, preventívnej starostlivosti, príprave pacientov na dialýzu, prípadne transplantáciu, konziliárnej činnosti u hospitalizovaných pacientov s poruchou funkcie obličiek. 

Súčasťou činnosti nefrologickej ambulancie je tiež medziodborová spolupráca s urológmi, endokrinológmi, kardiológmi a ďalšími odborníkmi. Lekárkou nefrologickej ambulancie je MUDr. Zuzana Kacianová, sestrou Bc. Zuzana Abdelgalil. 

Ordinačné hodiny ambulancie sú od pondelka do štvrtka od 7:00 hod. do 15:30 hod. Objednávanie sa na vyšetrenie je možné od pondelka do štvrtka v čase od 13:00 hod. do 14:00 hod. na telefónnom čísle 041/5110491. Sídlo ambulancie je v hlavnej budove polikliniky na 2. poschodí vľavo.