Hospitalizovaní pacienti a službukonajúci zamestnanci môžu voliť do prenosnej volebnej schránky

Hospitalizovaní pacienti a službukonajúci zamestnanci môžu v sobotňajších voľbách do Európskeho parlamentu odovzdať hlas do prenosnej volebnej schránky.

Záujemcovia, ktorí budú v sobotu 8. júna v žilinskej nemocnici, môžu voliť po splnení niektorej z 3 podmienok:

1. Byť občanom SR a mať trvalý pobyt na území SR v územnom obvode okrskovej volebnej komisie č. 2, alebo byť občanom iného členského štátu Európskej únie, ktorý je zapísaný v zozname voličov v územnom obvode okrskovej volebnej komisie č. 2 v meste Žilina, teda na jednej z uvedených ulíc: Bottova, Čepieľ, Farská ulička, Horný val, Jána Reka, Jozefa Vuruma, Mariánske námestie, Na bráne, Námestie Andreja Hlinku, Pivovarská, Predmestská 2, 2A, 2B, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, Radničná, Sad na Studničkách, Sládkovičova, Dolný val, Hodžova, J. M. Geromettu, Jezuitská, Makovického, Mydlárska, Na priekope, Pernikárska, Republiky, Sirotárska, Štúrova, Vojtecha Spanyola.

Občan preukáže svoju totožnosť občianskym preukazom, v prípade občana iného členského štátu EÚ pobytovým preukazom občana Európskej únie.

2. Mať pri sebe hlasovací preukaz, ktorý je potrebné vybaviť vopred - ak je záujemca občanom SR alebo iného členského štátu EÚ, má trvalý pobyt kdekoľvek na území SR s trvalým pobytom na území SR mimo územného obvodu okrskovej volebnej komisie č. 2.

Svoju totožnosť preukáže občianskym preukazom alebo pobytovým preukazom občana Európskej únie a predložením hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz je možné vybaviť najneskôr v piatok 7. júna osobne v čase úradných hodín obce/mesta trvalého pobytu. V prípade splnomocnenej osoby je potrebné úradne overené splnomocnenie.

3. Byť občanom SR bez trvalého pobytu na území SR a ani na území iného členského štátu Európskej únie, ktorý preukáže svoju totožnosť platným slovenským cestovným dokladom (pasom) a čestným vyhlásením o trvalom pobyte v cudzine.

Dávame do pozornosti, že záujem voliť v našom zdravotníckom zariadení je potrebné nahlásiť v sobotu ráno službukonajúcej sestre príslušného oddelenia.

Voľby do EU parlamentu