Sociálna služba

Sociálna práca v nemocnici je súčasťou komplexnej liečebno-preventívnej starostlivosti. Úsek sociálnej služby FNsP Žilina poskytuje pomoc a poradenstvo pacientom všetkých vekových skupín, ktorí sa pre nepriaznivý zdravotný stav, či vplyvom životnej udalosti, dostali do situácie, ktorú sami nie sú schopní riešiť.

Cieľom tejto služby je umožniť pacientom návrat do prirodzeného prostredia, poskytnúť informácie, podľa možnosti aj konkrétnu pomoc, prípadne zabezpečiť kontinuitu ústavnej a domácej ošetrovateľskej starostlivosti v zmysle platných právnych predpisov a v súlade s možnosťami terénnych služieb.

Pacienti, ktorým je pomoc najčastejšie poskytovaná z dôvodov

 
Ako a kde požiadať o pomoc sociálneho pracovníka?


Hospitalizovaný pacient môže vyžiadať návštevu sociálneho pracovníka pri lôžku prostredníctvom ošetrujúceho lekára alebo sestry príslušného oddelenia, eventuálne sám si jednanie dohodnúť v pracovnej dobe: pondelok – piatok od 7:00 do 15:30 hod. na: