Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Objednávky

 

Dátum pridania
025/1789/2014/00027
Seminár \"Zmeny v Zákone o správe majetku štátu vyplývajúce z jeho novely\" 2 zamestnanci 110,00 s DPH 11.11.2014
060/001/2014/00956U
Nákup elektroinštalaèného materiálu 355,50 s DPH 05.11.2014
060/001/2014/00801U
Nákup stavebného materiálu 377,14 s DPH 05.11.2014
060/001/2014/00408
Orezanie sklenených výplní do dverí 79,00 s DPH 05.11.2014
060/001/2014/00826
Odvoz komunálneho odpadu 800,00 s DPH 05.11.2014
060/001/2014/00881U
Nákup elektroinštalaèného materiál 511,02 s DPH 05.11.2014
060/001/2014/00346U
Nákup zámoèníckeho materiálu 522,65 s DPH 05.11.2014
060/001/2014/00047U
Prepchatie kanalizácie 250,00 s DPH 05.11.2014
060/001/2014/00077U
Nákup stavebného materiálu 101,00 s DPH 05.11.2014
060/001/2013/00012/U
Nákup stavebného materiálu 153,00 s DPH 05.11.2014
060/001/2014/00957U
Nákup stavebného materiálu 54,00 s DPH 05.11.2014
060/001/2014/00735U
Nákup stavebného materiálu 642,30 s DPH 05.11.2014
025/1755/2014/00026
Seminár k aplikácii Dochádzka 216,00 s DPH 04.11.2014
025/1724/2014/00025
Seminár DPH - Novela zákona od 01. 10. 2014 a 01. 01. 2015 + vybrané problémy v praxi a ich riešenia 180,00 s DPH 24.10.2014
025/1723/2014/00024
Školenie VO \"Elektronické trhovisko\" 96,00 s DPH 24.10.2014
025/1722/2014/00023
Seminár \"Úètovníctvo a výkazníctvo subjektu VS pre rok 2014/2015\" 165,00 s DPH 24.10.2014
060/001/2014/00920U
Nákup stavebného materiálu 20,00 s DPH 24.10.2014
060/001/2014/00646U
Nákup elektroinštalaèného materiál 850,00 s DPH 24.10.2014
060/001/2014/00681U
Prepchanie kanalizácie 250,00 s DPH 24.10.2014
060/001/2014/00759U
Èistenie kanalizácie 250,00 s DPH 24.10.2014
060/001/2014/00828U
Èistenie kanalizácie 250,00 s DPH 24.10.2014
060/001/2014/00654U
Oprava prelomenej kanalizácie 5880,00 s DPH 24.10.2014
060/001/2014/0000800U
Nákup elektroinštalaèného materiál 686,90 s DPH 24.10.2014
060/001/2014/00568U
Vyèistenie ÈOV - CPLDZ 250,00 s DPH 24.10.2014
060/001/2014/00917
Výroba k¾úèov, prestavba FAB vložiek 992,50 s DPH 24.10.2014
060/001/2014/00840/K
Likv. odp. k.è. 20 03 07 - objemový odpad 277,00 s DPH 22.10.2014
060/001/2014/00955/K
Likv. a odvoz st. odp.cca 2 t 204,00 s DPH 22.10.2014
025/1653/2014/00022
Seminár \"Novela zákona è. 502/2001 Z.z. o finanènej kontrole a vnútornom audite 58,00 s DPH 21.10.2014
025/1606/2014/00020
Aktualizaèný kurz odbornej prípravy a preškolenie na obsluhu MDV - 4 zamestnanci OLVaS 79,87 s DPH 16.10.2014
025/1534/2014/00021
úèastnícky poplatok Zdravotnícky manažment 2014 156,00 s DPH 10.10.2014
7845/14
Likv. neb. odp.k.è. 150110- 50 kg 21,59 s DPH 07.10.2014
025/1254/2014/00018
Periodické doškolenie a a preskúšanie z bezpeènostných ustanovení - zváranie plynom a elektrinou... 68,00 s DPH 03.10.2014
7445/14
Med.plyny 751 s DPH 25.09.2014
060/001/2014/00661U
Nákup stavebného materiálu 792,00 s DPH 21.08.2014
060/001/2014/0667U
Nákup vodárenského materiálu 757,00 s DPH 21.08.2014
060/001/2014/00662U
Nákup stavebného materiálu 139,12 s DPH 21.08.2014
060/007/2014/00679U
Ponorné èerpadlo 4 blok 4/9-230V 435,00 s DPH 21.08.2014
060/001/2014/00085U
Nákup vodárenského materiálu 795,03 s DPH 21.08.2014
060/001/2014/00518U
Nákup elektroinštalaèného materiál 800,00 s DPH 21.08.2014
060/001/2014/00542U
Prepchatie kanalizácie 250,00 s DPH 21.08.2014
060/001/2014/00513U
Nákup stavebného materiálu 101,00 s DPH 21.08.2014
060/001/2014/00586
Preprava zdravotníckeho materiálu 800,00 s DPH 21.08.2014
060/001/2014/00538U
Objednávka na nákladné vozidlo na dovoz zdravotníckeho materiálu 600,00 s DPH 21.08.2014
060/001/2014/00667U
Nákup vodárenského materiálu 757,00 s DPH 21.08.2014
060/001/2014/00655U
Nákup stavebného materiálu 104,50 s DPH 21.08.2014
060/001/2014/00511U
Nákup vodárenského materiálu 475,42 s DPH 21.08.2014
060/001/2014/00510U
Nákup zámoèníckeho materiálu 546,80 s DPH 21.08.2014
060/001/2014/00345
Výroba a montáž parapetných dosiek, pracovných dosiek 576,24 s DPH 21.08.2014
060/2013/00417U
Odvoz komunálneho odpadu 300 s DPH 21.08.2014
025/1211/2014/00017
Periodické doškolenie a preskúšanie z bezpeè. ustanovení profesia zváraè plameòom 22,80 s DPH 18.08.2014
O/025/1202/2014/00016
Školenie Aktuálne legislatívne zmeny v oblasti BOZP - novela zákona è. 355/2007 Z. z. 40,00 s DPH 05.08.2014
070/035/2014/07
Vyhotovenie plošného inzerátu na ponukové konanie na nájom nebyt. priestoru majetku štátu k.ú. ŽA 144,00 s DPH 01.08.2014
060/001/2014/00347U
Nákup vodárenského materiálu 47,60 s DPH 29.07.2014
060/001/2014/00153U
Prepchatie kanalizácie 250,00 s DPH 29.07.2014
060/001/2014/00170U
Prepchatie kanalizácie 250,00 s DPH 29.07.2014
060/001/2014/00621U
Klinové remene, ložiská 153,58 s DPH 29.07.2014
060/001/2014/00035
Objednávka na elektro materiál 983,95 s DPH 28.07.2014
060/001/2014/00153
Prepchatie kanalizácie 250,00 s DPH 28.07.2014
060/001/22014/00080
Nákup zámoèníckeho materiálu 846,22 s DPH 28.07.2014
060/001/2014/00349
Svietidlo žiarivkové ODS 2x54W, Žiarivka 54W/865,840 T5 tenká 903,84 s DPH 28.07.2014
060/001/2014/01024
Výroba k¾úèov 675,00 s DPH 28.07.2014
060/001/2014/00505
Preèerpávaèka odpadu 318,00 s DPH 28.07.2014
060/001/2014/00506
krovinorez 599,00 s DPH 28.07.2014
4455/14
Náj. f¾iaš- máj 2014 47,62 s DPH 12.06.2014
4354/14
Likv neb. odp. máj 2014 1239,18 s DPH 12.06.2014
060/01/2014/00266
elektromaterial 673,79 s DPH 03.05.2014
025/0679/2014/00013
Povinné preškolenie pre výkon funkcií odborných zástupcov pre radiaènú ochranu - 2 zam. 340,00 s DPH 30.04.2014
070/035/2014/03
objednávka plošného inzerátu 144 s DPH 04.04.2014
025/0359/2014/00012
povinné preškolenie vodièov - 3 zamestnancov 72,00 s DPH 19.03.2014
1679/14
poskytovanie zdravotnej starostlivosti na Oènom oddelení 149,34 s DPH 12.03.2014
032/001/2014/00692
Kortikospongióza mletá 252,00 s DPH 18.02.2014
OPaM/302/2014
Plošná inzercia 142,31 s DPH 13.02.2014
070/35/2014/01
plošný inzerát na nájom nebytových priestorov k.ú. Žiline 144 s DPH 24.01.2014
025/0075/2014/00011
Odborný seminár CD707SK OAIM - chirurg. pavilón 03. 12. 2013 6,00 s DPH 17.01.2014
025/0074/2014/00010
Odborný seminár CD714SK AC dermatovenerológie 11. 12. 2014 6,00 s DPH 17.01.2014
025/0073/2014/00009
Odborný seminár CD713SK AC dermatovenerológie 20. 11. 2014 6,00 s DPH 17.01.2014
025/0072/2014/00008
Odborný seminár CD712SK AC dermatovenerológie 23. 10. 2014 6,00 s DPH 17.01.2014
025/0071/2014/00007
Odborný seminár CD711SK AC dermatovenerológie 18. 09. 2014 6,00 s DPH 17.01.2014
025/0070/2014/00006
Odborný seminár CD706SK AC dermatovenerológie 19. 06. 2014 6,00 s DPH 17.01.2014
025/0069/2014/00005
Odborný seminár CD702SK AC dermatovenerológie 22. 05. 2014 6,00 s DPH 17.01.2014
025/0068/2014/00004
Odborný seminár CD701SK AC dermatovenerológie 17.04.2014 6,00 s DPH 17.01.2014
025/0066/2014/00002
Odborný seminár CD682SK AC dermatovenerelógie 6,00 s DPH 17.01.2014
025/0065/2014/00001
Odborný seminár CD681SK AD dermatovenerológie 16. 01. 2014 6,00 s DPH 17.01.2014
025/2022/2013/00058
Odborný seminár DPH - zmeny v r. 2013 a od 1. 1. 2014" novela zákona 96,00 s DPH 09.01.2014
060/001/2013/01210/K
Likv. odp. è.200108 na r. 2014 1239 s DPH 20.12.2013
025/1996/2013/00054
Odborný seminár CD725SK na ped. ortopédii 11. 12. 2013 6,00 s DPH 19.12.2013
070/02/2013/6
plošný inzerát na nájom nebytových priestorov k.ú. Žiline 144 s DPH 11.12.2013
025/1934/2013/00047
Školenie Zmeny v mzdovej uètárni od 1. 1. 2014 200,00 s DPH 02.12.2013
060/001/2013/1067/13
spínaè+mostík 21,96 s DPH 11.11.2013
025/1836/2013/00046
Odborný seminár CD422SK na OAIM 08. 10. 2013 6,00 s DPH 11.11.2013
025/1759/2013/00045
Zaškolenie pracovníkov zodpovedných za spracovanie cestovných príkazov 80,00 s DPH 25.10.2013
025/1606/2013/00044
Odborný seminár CD272SK na OAIM 10.09.2013 6,00 s DPH 18.10.2013
025/1606/2013/00043
Odborný seminár CD258SK na OAIM 18. 06. 2013 6,00 s DPH 18.10.2013
025/1606/2013/00042
Odborný seminár CD257SK na OAIM 01.10.2013 6,00 s DPH 18.10.2013
025/1606/2013/00041
Odborný seminár CD255SK na OAIM 24.09.2013 6,00 s DPH 18.10.2013
025/1606/2013/00039
Odborný seminár CD243SK na OAIM 25.06.2013 6,00 s DPH 18.10.2013
025/1606/2013/00039
Odborný seminár CD243SK na OAIM 25.06.2013 6,00 s DPH 18.10.2013
025/1606/2013/00040
Odborný seminár CD249SK na OAIM 03.09.2013 6,00 s DPH 18.10.2013
025/1606/2013/00039
Odborný seminár CD243SK na OAIM 25.06.2013 6,00 s DPH 18.10.2013
025/1593/2013/00038
Odborný seminár CD254SK na OAIM 17.09.2013 6,00 s DPH 18.10.2013
Sort By: Order:

«« 1 4 5 [ 6 ] 7 8 9 667 »»

4 Queries Used
0.98437 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena