Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Objednávky

 

Dátum pridania
025/1426/2015/00026
Seminár "Skúsenosti z aplikácie zákona o správe majetku štátu a novela zákona o poh¾adávkach štátu 118,00 s DPH 20.11.2015
025/1321/2015/00024
Seminár "Novela zákona o DPH od 01. 01. 2016 a vybrané problémy zákona o DPH v praxi - 2 zamestnanci 90,00 s DPH 19.11.2015
060/001/2015/01021/V
Vypracovanie projektovej dokumentácie: "Príjmová gynekologická ambulancia" pre výber zhotovite¾a. 950 s DPH 19.11.2015
060/001/2015/00991/OI
Poèítaèové vybavenie 248,76 s DPH 11.11.2015
060/001/2015/00992/OI
Poèítaèové vybavenie 416,34 s DPH 11.11.2015
060/001/2015/00961/OI
Internet Upgrade 01.01- 31.12.2016 192,00 s DPH 02.11.2015
060/001/2015/00887/OI
Poèítaèové vybavenie 293,34 s DPH 02.11.2015
025/1168/2015/00022
Povinné preškolenie vodièov - 4 zamestnanci 96,00 s DPH 23.10.2015
025/1140/2015/00020
Povinné preškolenie vodièov na obsluhu MDV - 3 zamesnanci 42,30 s DPH 12.10.2015
025/1132/2015/00021
Seminár Novela zákona 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi + vyhlášky - 1 zamestnanec CO 40,00 s DPH 12.10.2015
060/001/2015/00724/OI
Poèítaèové vybavenie 200,34 s DPH 06.10.2015
060/001/2015/00678U
MHS302 Batéria umývadlová 420,00 s DPH 01.10.2015
060/001/2015/00744U
Prepchávanie kanalizácie 250 s DPH 01.10.2015
060/001/2015/00722U
Nákup telefónneho kábla TCEKFLES 5x4x06 262,50 s DPH 01.10.2015
060/001/2015/00677U
Nákup stavebného materiálu 106 s DPH 01.10.2015
060/001/2015/00779U
Nákup elektroinštalaèného materiálu 1046,53 s DPH 01.10.2015
025/1040/2015/00019
Seminár k novinkám verzie PAM 30.03 Vema - 2 zamestnanci 108,00 s DPH 29.09.2015
060/001/2015/00725/OI
Náhradné diely pre PC 487,56 s DPH 04.09.2015
060/001/2015/00724/OI
Náhradné diely pre PC 200,34 s DPH 04.09.2015
060/001/2015/00500U
Nákup vodárenského materiálu 970,10 s DPH 31.08.2015
060/001/2015/00595
Nákup náhradných dielov 975,10 s DPH 31.08.2015
070/101/2015/09
poradenstvo 660,00 s DPH 19.08.2015
060/001/2015/00544/OI
Poèítaèové vybavenie 330,06 s DPH 17.08.2015
060/001/2015/00548/OI
Poèítaèové vybavenie 186,36 s DPH 17.08.2015
060/001/2015/00575U
Nákup zámoèníckeho materiálu 166,80 s DPH 06.08.2015
060/001/2015/00472
Nákup náhradných dielov na kosaèku 621,60 s DPH 06.08.2015
060/001/2015/00576
Nákup maliarskeho materiálu 224,62 s DPH 06.08.2015
060/001/2015/00545
Nákup náhradných dielov na kosaèku 621,60 s DPH 06.08.2015
060/001/2015/00565U
Prepchávanie kanalizácie 250 s DPH 06.08.2015
060/001/2015/00592U
Prepchávanie kanalizácie 250 s DPH 06.08.2015
060/001/2015/00546U
Prepchávanie kanalizácie 250 s DPH 08.07.2015
060/001/2015/00489/OI
ethernet kábel, koncovky FTP 238,14 s DPH 01.07.2015
O/025/0743/2015/00017
Seminár "Praktický výkon predbežnej finanènej kontroly subjektmi verejnej správy" 69,00 s DPH 26.06.2015
060/001/2015/00479/U
Prenájom vozidla - vyèistenie strešných zvodov 300 s DPH 23.06.2015
060/001/2015/00491/U
Nákup stavebného materiálu 109,00 s DPH 23.06.2015
060/001/2015/00471
Nákup zámoèníckeho materiálu 448,08 s DPH 23.06.2015
060/001/2015/0490/U
Nákup elektroinštalaèného materiálu 354,96 s DPH 23.06.2015
60/001/2015/00482U
Nákup elektroinštalaèného materiálu 1006,80 s DPH 23.06.2015
060/001/2015/00407
Nákup zámoèníckeho materiálu 569,84 s DPH 01.06.2015
060/001/2015/00406
Odvoz komunálneho odpadu 600 s DPH 01.06.2015
060/001/2015/00398
Nákup stavebného materiálu 140 s DPH 01.06.2015
060/001/2015/00369/K
Lik. odp. k.è. 200307 - objemný odpad 350 s DPH 27.05.2015
060/001/2015/00314
Nákup vodárenského materiálu 518,2 s DPH 22.05.2015
060/001/2014/01187/K
Odber kuchynského odpadu 1240 s DPH 21.05.2015
025/0594/2015/00016
Školenie \"Nový zákon o odpadoch\" - 2 zamestnanci 80,00 s DPH 21.05.2015
060/001/2014/01144/K
Skúška centrálneho rozvodu med. O2 1062 s DPH 19.05.2015
060/001/2015/00349
Zasklenie elektrických automatických dverí 170 s DPH 18.05.2015
025/0505/2015/00015
Školenie nový zamestnanec 372,00 s DPH 04.05.2015
060/001/2015/00350U
Nákup elektroinštalaèného materiálu 995,23 s DPH 27.04.2015
060/001/2015/00240/K
Servis kompresora 1SK200B 900,00 s DPH 21.04.2015
060/001/2015/00299U
Nákup elektroinštalaèného materiálu 135,00 s DPH 20.04.2015
060/001/2015/00300U
Nákup zámoèníckeho materiálu 119,28 s DPH 14.04.2015
060/001/2015/00246U
Èistenie kanalizácie 250,00 s DPH 13.04.2015
060/001/2015/00320
Nákup maliarskeho materiálu 152,69 s DPH 13.04.2015
060/001/2015/00319/K
Oprava kompresora 2304 s DPH 10.04.2015
060/001/2015/00318/K
Montáž spätných klapiek na vzduchové potrubie 828 s DPH 10.04.2015
060/001/2015/00104
Oprava elektromotora 350 s DPH 08.04.2015
025/0378/2015/00014
Aktualizaèná odborná príprava - predåženie platnosti osvedèenia elektortechnik - 1 zamestnanec 42,00 s DPH 01.04.2015
060/00177/2015/00/OI
Poèítaèové vybavenie 237,30 s DPH 24.03.2015
060/00176/2015/00/OI
Poèítaèové vybavenie 144,48 s DPH 24.03.2015
060/001/2015/00202U
Nákup zámoèníckeho materiálu 839,68 s DPH 19.03.2015
060/001/2015/00203U
Nákup vodárenského materiálu 722,12 s DPH 19.03.2015
060/001/2015/00204U
Nákup vodárenského materiálu 419,3 s DPH 19.03.2015
060/001/2015/00100U
Èistenie kanalizácie 250,00 s DPH 16.03.2015
060/001/2015/00173U
Nákup elektroinštalaèného materiálu 486,22 s DPH 16.03.2015
060/001/2015/00172U
Nákup elektroinštalaèného materiálu 974,30 s DPH 16.03.2015
060/001/2015/00174U
Nákup elektroinštalaèného materiálu 933,78 s DPH 16.03.2015
025/0263/2015/00011
Seminár Poh¾adávky štátu pod¾a nového zákona od 01. 01. 2015 1 zamestnanec 55,00 s DPH 06.03.2015
025/0236/2015/00010
Seminár Zmeny v správe dokumentov od r. 2015 a z nich vyplývajúce nutné zmeny v praxi - 2 zamestnanc 100,00 s DPH 06.03.2015
060/00169/2015/00/OI
Poèítaèové vybavenie 226,68 s DPH 03.03.2015
060/00168/2015/00/OI
Kopírka Canon IR 1133A 403,20 s DPH 03.03.2015
060/001/2015/00097/OI
Poèítaèové vybavenie 342,00 s DPH 03.03.2015
060/001/2015/00099/OI
Poèítaèové vybavenie 233,04 s DPH 03.03.2015
060/001/2015/00098/OI
Poèítaèové vybavenie 197,52 s DPH 03.03.2015
060/001/2015/00033U
Nákup zámoèníckeho materiálu 186,72 s DPH 18.02.2015
060/001/2015/00087U
Nákup zámoèníckeho materiálu 737,00 s DPH 18.02.2015
060/001/2015/00051
Oprava elektrických automatických dverí 150,00 s DPH 18.02.2015
060/001/2015/00095U
Nákup - posyová so¾ 25 kg - 40 balení 208,00 s DPH 18.02.2015
060/001/2015/00011U
Èistenie kanalizácie 250,00 s DPH 18.02.2015
025/0123/2015/00006
Seminár \"Zákon o slobodnom prístupe k informáciám, výklad a jeho aplikácia ..\" 1 zamestnanec 84,00 s DPH 30.01.2015
025/0096/2015/00005
Povinné preškolenie na obsluhu motorových dopravných vozíkov - 1 zamestnanec 11,68 s DPH 21.01.2015
025/0082/2015/00004
Seminár k novinkám verzie PAM 30.00 162,00 s DPH 21.01.2015
025/0081/2015/00003
Seminár \"Roèné zúètovanie dane za r. 2014 a zmeny v mzdovej uètárni od 01.01. 2015\" 120,00 s DPH 21.01.2015
025/0069/2015/00001
Odborný seminár \"Rozsiahle a dôležité zmeny v daniach z príjmov PO a FO od 01012015 2 zamestnanci 120,00 s DPH 16.01.2015
025/1934/2014/00030
Aktualizaèný kurz odbornej prípravy a preškolenie na obsluhu stavebných strojov - 2 zamestnanci 84,00 s DPH 18.12.2014
060/001/2014/1049U
Nákup stavebného materiálu 217,00 s DPH 16.12.2014
060/001/2014/00647U
Prepchatie kanalizácie 250,00 s DPH 16.12.2014
12019/14
dodavka elektriny 1348,04 s DPH 11.12.2014
12019/14
dodavka elektriny 0148,04 s DPH 11.12.2014
025/1932/2014/00029
Seminár k novinkám verzie PAM 29.04 180,00 s DPH 05.12.2014
025/1931/2014/00028
Odborná príprava v radiaènej ochrane pri lekárskom ožiarení 1.428,00 s DPH 05.12.2014
060/001/2014/01165/OI
Náhradné diely pre PC 254,76 s DPH 05.12.2014
060/001/2014/01164/OI
Disk HDD, zákl. doska LGA1055, Procesor G2020, pamä DIMM, Sieová karta D-link 201,36 s DPH 05.12.2014
060/001/2014/01145/OI
Poèítaè Prestigio, LCD monitor, HP LJ 1132, USB kábel 2344,08 s DPH 05.12.2014
060/001/2014/01025/OI
Vernostná licencia ESET, Linux BSD 83,16 s DPH 05.12.2014
060/001/2014/01023/OI
Mech. posuvu papiera Canon, HP 1018, HP 1102 120,48 s DPH 05.12.2014
060/001/2014/01024/OI
Zdroj LCD 12 V 33,84 s DPH 05.12.2014
060/001/2014/01109/K,24.1
Likv.st. odp. cca 3t cca264,00 s DPH 27.11.2014
060/001/2014/01036/K
Likv.stz. odp. cca 4,5 t cca 354 s DPH 21.11.2014
060/001/2014/10004U
Nákup maliarskeho materiálu 120,69 s DPH 18.11.2014
Sort By: Order:

«« 1 3 4 [ 5 ] 6 7 8 667 »»

4 Queries Used
0.85131 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena