Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Objednávky

 

Dátum pridania
060/001/2016/00452/OI
Poèítaèové vybavenie 834,24 s DPH 11.07.2016
060/001/2016/00688/OI
3Com Baseline 150,12 s DPH 27.06.2016
060/001/2016/00638
Oprava elektromotora 150,00 s DPH 27.06.2016
060/001/2016/00694/U
Nákup maliarskeho materiálu 63,65 s DPH 27.06.2016
060/001/2016/00655
Montáž hriade¾a na žehliaci mange¾ 461,80 s DPH 27.06.2016
060/001/2016/00547
Nákup požiarnych ventilov 598,32 s DPH 23.06.2016
060/001/2016/00598/U
Prenájom vozidla - prepchávanie kanalizácie 358,04 s DPH 23.06.2016
060/001/2016/00597/U
Nákup vodárenského materiálu 166,00 s DPH 23.06.2016
060/001/2016/00549/U
Oprava uhlovej brúsky 66,37 s DPH 23.06.2016
060/001/2016/00509/U
Nákup zámoèníckeho materiálu 69,50 s DPH 23.06.2016
060/001/2016/00570/U
Cement 25 kg 23,00 s DPH 22.06.2016
060/001/2016/00190
Oprava potrubia 2516,90 s DPH 22.06.2016
060/001/2016/00482/U
Nákup vodárenského materiálu 1200,40 s DPH 22.06.2016
060/001/2016/00447/U
Plech ryhovaný 6 mm - 2450x125 137,68 s DPH 22.06.2016
060/001/2016/00481/U
Nákup zámoèníckeho materiálu 842,39 s DPH 22.06.2016
060/001/2016/00529/U
Prenájom vozidla - prepchávanie kanalizácie 604,25 s DPH 22.06.2016
060/001/2016/00640/U
Nákup maliarskeho materiálu 220,19 s DPH 22.06.2016
060/001/2016/00394
Oprava parného potrubia 3315,83 s DPH 22.06.2016
060/001/2016/00635/U
Nákup maliarskeho materiálu 149,78 s DPH 22.06.2016
060/001/2016/00637/U
Nákup elektroinštalaèného materiálu 1830,67 s DPH 22.06.2016
025/0619/2016/00015
Seminár "Centrálny register splatných poh¾adávok štátu" - 2 zamestnanci 138,00 s DPH 10.06.2016
025/0618/2016/00014
Seminár "Ako vyplni register centrálna evidencia majetku" - 2 zamestnanci 110,00 s DPH 10.06.2016
025/0617/2016/00013
Seminár "Novela zákona o finanènej kontrole" 69,00 s DPH 09.06.2016
060/001/2016/00604/OI
Batéria FRU 46C9040 183,07 s DPH 08.06.2016
060/001/2016/005887/OI
Poèítaèové vybavenie 701,52 s DPH 24.05.2016
060/001/2016/00446
Nákup maliarskeho materiálu 216,34 s DPH 17.05.2016
060/001/2016/00442/U
Kladka spodná 10.70.10, Kladka nosná 10.70.07 297,60 s DPH 17.05.2016
060/001/2016/00424
Zasklievanie okien 130,00 s DPH 17.05.2016
060/001/2016/00393
Odvoz komunálneh odpadu 250,00 s DPH 17.05.2016
060/001/2016/00429/U
Prepchávanie kanalizácie 250,00 s DPH 17.05.2016
060/001/2016/00471/OI
Generovanie prístupových certifikátov, autority 211,68 s DPH 16.05.2016
0/025/0538/2016/00012
Seminár "cestovné náhrady a ich správne poskytovanie v roku 2016" - 2 zamestnanci 90,00 s DPH 12.05.2016
025/0511/2016/00011
Seminár DPH - prenos daòovej povinnosti v stavebníctve 90,00 s DPH 05.05.2016
025/0480/2016/00010
Seminár "Základný balíèek pre každého personalistu" - 1 zamestnanec 114,00 s DPH 28.04.2016
025/0473/2016/00008
Školenie na získanie OS a preškolenie OS pre prácu s ve¾mi toxickými látkami a zmesami a toxickými 130,00 s DPH 28.04.2016
060/001/2016/00438/OI
Poèítaèové vybavenie 480,48 s DPH 27.04.2016
060/001/2016/0310/U
Nákup maliarskeho materiálu 194,08 s DPH 26.04.2016
060/001/2016/00294
Nákup maliarskeho materiálu 94,46 s DPH 25.04.2016
060/001/2016/00287
Klinový remeò na žehliaci mangel 145,00 s DPH 25.04.2016
060/001/2016/00255
Oprava elektrického motora pre práèku PAC 120 150,00 s DPH 25.04.2016
060/001/2016/00209
Výroba k¾úèov 535,90 s DPH 25.04.2016
060/001/2016/00157/U
Nákup vodárenského materiálu 927,00 s DPH 25.04.2016
060/001/2016/00156/U
Nákup zámoèníckeho materiálu 992,90 s DPH 25.04.2016
060/001/2016/00344
Monitoring odpadového potrubia 200,00 s DPH 25.04.2016
060/001/2016/00307/U
Prenájom vozidla - prepchávanie kanalizácie 250,00 s DPH 25.04.2016
060/001/2016/00351/OI
Profilaktika mailového serveru a iné služby 543,82 s DPH 14.04.2016
060/001/2016/00389/OI
Notebook Lenovo 396,00 s DPH 08.04.2016
060/001/2016/00350/OI
Poèítaèové vybavenie 394,92 s DPH 30.03.2016
060/001/2016/00124
oprava a nastavenie mikroskopu olympus BH-2 1550 s DPH 22.03.2016
025/0345/2016/00004
Seminár "Skúsenosti z aplikácie zákona o poh¾adávkach majetku štátu a novely úèinnej od 311215 - 1 z 56,00 s DPH 16.03.2016
025/0346/2016/00005
Seminár k novinkám verzie PAM 31.01 Vema - 3 zamestnanci 162,00 s DPH 16.03.2016
025/0347/2016/00006
Kurz " Metrológia v systéme kvality" - 1 zamestnanec 150,00 s DPH 16.03.2016
060/001/2016/00252/OI
Poèítaèové vybavenie 268,62 s DPH 02.03.2016
060/001/2016/00252/OI
Poèítaèové vybavenie 268,62 s DPH 25.02.2016
060/001/2016/00164/OI
Poèítaèové vybavenie 669,72 s DPH 24.02.2016
060/001/2016/00200/T
Objednávam si u Vás 2 ks Akuma 12V/100Ah autobatérií do naftového agregátu pre kotolòu. 195 s DPH 23.02.2016
060/001/2016/00112/U
Nákup elektroinštalaèného materiálu 1085,94 s DPH 09.02.2016
060/001/2016/0013/U
Nákup elektroinštalaèného materiálu 630,91 s DPH 09.02.2016
060/001/2016/00114/U
Nákup elektroinštalaèného materiálu 1108,80 s DPH 09.02.2016
060/001/2015/01175/K
Likvidácia kuchynského odpadu 1195,20 s DPH 09.02.2016
060/001/2015/01182
Oprava sušièky prádla SB 30 810,00 s DPH 09.02.2016
060/001/2016/00833/U
Oprava pneumatiky na vozíku pre rozvoz stravy 16,50 s DPH 09.02.2016
060/001/2016/00152
Nákup maliarskeho materiálu 200,34 s DPH 09.02.2016

Rozš. centr. rozvodu O2+Vzduch 636,00 s DPH 08.02.2016
060/001/2015/01176/K
Nádstavec rýchlosp. na med. vzduch 192,36 s DPH 02.02.2016
025/0116/2016/00002
Seminár "Ako pripravi nový registratúrny poriadok v súlade s novou legislatívou a zmeny a podrobnos 55,00 s DPH 02.02.2016
025/0075/2016/00001
Seminár k novinkám verzie PAM 31.00 Vema - 3 zamestnanci 162,00 s DPH 22.01.2016
025/1570/2015/00032
Povinné preškolenie vodièov na obsluhu MDV - 1 zamestnanec 14,04 s DPH 21.01.2016
060/001/2015/01183
Nákup maliarskeho materiálu 408,90 s DPH 15.01.2016
060/001/2015/01155U
Nákup zámoèníckeho materiálu 212,80 s DPH 15.01.2016
060/001/2015/01179/OI
Poèítaèové vybavenie 329,76 s DPH 30.12.2015
025/1535/2015/00031
Seminár "povinnosti mzdovej úètovníèky pri uzávierka roka 2015 a legislatívne zmeny v mzdovej uètárn 432,00 s DPH 28.12.2015
016/2015/00008
Dodávka chybajúceho materiálu pre nástenné hydranty v areáli FNsP Žilina 234,40 s DPH 17.12.2015
060/001/2015/00805U
Vykonanie opakovanej úradnej skúšky výahov 720,00 s DPH 14.12.2015
060/001/2015/00723
Izolaèné dvojsko 56,40 s DPH 14.12.2015
060/001/2015/00913U
Nákup vodárenského materiálu 1111,54 s DPH 14.12.2015
060/001/2015/00781U
Nákup vodárenského materiálu 874,00 s DPH 14.12.2015
060/001/2015/00809U
Prenájom vozidla - cisterna 250,00 s DPH 14.12.2015
060/001/2015/00779
Nákup maliarskeho materiálu 57,35 s DPH 14.12.2015
060/001/2015/00914U
Nákup elektroinštalaèného materiálu 1198,98 s DPH 14.12.2015
060/001/2015/00731
Prenájom nákladného vozidla Avia D120 250,00 s DPH 14.12.2015
060/001/2015/00915U
Nákup elektroinštalaèného materiálu 1167,96 s DPH 14.12.2015
060/001/2015/00780U
Nákup zámoèníckeho materiálu 993,85 s DPH 14.12.2015
8874/15
Údržba a servis 161,76 s DPH 14.12.2015
060/001/2015/00916U
LED - závesné svietidlo 645,60 s DPH 14.12.2015
060/001/2015/00831U
Oprava nákladného výahu 530,00 s DPH 14.12.2015
060/001/2015/00833U
Servis a údržba výahov 909,60 s DPH 14.12.2015
060/001/2015/01015
Výroba k¾úèov, prestavba FAB vložiek 954,73 s DPH 14.12.2015
060/001/2015/01004U
Prenájom vozidla - prepchávanie kanalizácie 250,00 s DPH 14.12.2015
060/001/2015/01109U
Nákup elektroinštalaèného materiálu 749,22 s DPH 14.12.2015
060/001/2015/01044
Izolaèné dvojsko 56,40 s DPH 09.12.2015
060/001/2015/01125/OI
Poèítaèové vybavenie 268,08 s DPH 09.12.2015
025/1494/2015/00030
seminár k novinkám verzie PAM 30.04 Vema - 2 zamestnanci 108,00 s DPH 08.12.2015
060/001/2015/01121/V
Demontáž mreží FRO Budova ORL 3. nadzemné poschodie (2.posch.) 920,00 s DPH 04.12.2015
060/001/2014/01187/K
Likvidácia kuchynského odpadu 1240 s DPH 02.12.2015
025/1435/2015/00029
Základné školenie vodièov na obsluhu MDV - 2 zamestnanci 159,34 s DPH 27.11.2015
025/1320/2015/00023
Školenie "Otváranie a vyhodnocovanie ponúk, zmeny ponuky, využitie Elektronického trhoviska - 2 zam 124,00 s DPH 20.11.2015
025/1322/2015/00025
Seminár "Finanèné výkazy subjektu VS pre r.2015/16 a sprac. konsol. balíka pre KÚZ za rok 2015 4 zam 232,00 s DPH 20.11.2015
025/1428/2015/00028
Seminár "Cestovné náhrady" - 1 zamestnanec 45,00 s DPH 20.11.2015
025/1427/2015/00027
Seminár " Predbežná finanèná kontrola" - 2 zamestnanci 138,00 s DPH 20.11.2015
Sort By: Order:

«« 1 2 3 [ 4 ] 5 6 7 667 »»

4 Queries Used
0.84229 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena