Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Objednávky

 

Dátum pridania
060/001/2018/00002/OI
Poèítaèové vybavenie 3161,08 s DPH 09.01.2018
060/001/2018/00003/E
previnutie el.motora 170,00 s DPH 05.01.2018
025/1131/2017/00038
"Seminár k novinkám verzie PAM 32.04" - 3 zamestnanci O¼Z 162,00 s DPH 02.01.2018
060/001/2017/09726/OI
Poèítaèe s monitormi 9199,39 s DPH 29.12.2017
060/001/2017/09673/T
Drevotrieskové dosky na oèné oddelenie. 245,57 s DPH 22.12.2017
060/001/2017/0989/T
Drevotrieskové dosky na novorodenecké oddelenie. 159,84 s DPH 22.12.2017
F016/12/2017
Preventívne prehliadky a mesaèný paušál za 11/2017 5401,- s DPH 12.12.2017
025/1155/2017/00039
Seminár "Povinnosti mzdovej úètovníèky pri uzáv. roka 2017, leg. zmeny v mzdov. uètárni..." 8 zamO¼Z 530,40 s DPH 08.12.2017
060/001/2017/09622/OI
Software 336 s DPH 06.12.2017
060/001/2017/09621/OI
Softwerové Vybavenie 768,82 s DPH 06.12.2017
060-001-2017-09600-M
Dezinsekèné práce 125,00 s DPH 05.12.2017
060-001-2017-09602-M
Dezinsekèné práce 150,00 s DPH 05.12.2017
060-001-2017-09601-M
Dezinsekèné práce 100,00 s DPH 05.12.2017
025/1101/2017/00036
Preškolenie vodièov na obsluhu MDV - 4 zamestnanci OLVaS 56,16 s DPH 29.11.2017
025/1110/2017/00037
Seminár "Finanèné výkazníctvo subjektu VS pre rok 2018, indiv. úètovná závierka za r. 2017 - 3 z EO 177,00 s DPH 29.11.2017
0/026/0003/2017
knihy pre patol.anat.odd.,McKees Pathology Skin, WHO Class.Tumours Endocrine, WHO Class.Tumours Head 887,91 s DPH 23.11.2017
025/1070/2017/00033
Seminár "Elektronické schránky v praxi v zmysle novely zákona o e-Governmente úèinnej od 01. 11. 201 69,00 s DPH 09.11.2017
025/1064/2017/00032
Aktualizaèná odborná príprava k osvedèeniu o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike - 1 zamestnanec 42,00 s DPH 09.11.2017
025/1030/2017/00030
Aktualizaèná odborná príprava k osvedèeniu o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike - 1 zamestnanec 42,00 s DPH 26.10.2017
060-001-2017-01261-M
deratizaèné práce 450,00 s DPH 24.10.2017
026/0002/2017
odborné èasopisy èeské na rok 2018 cca 500 s DPH 05.10.2017
025/0769/2017/00026
Aktualizaèná odborná príprava k osvedèeniu o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike - 1 zamestnanec 42,00 s DPH 19.09.2017
025/0884/2017/00029
Seminár "Vybraté state z úètovníctva VS a Nové metodické usmernenie MF SR..." - 4 zamestnanci EO 236,00 s DPH 13.09.2017
025/0826/2017/00028
Seminár "Praktik Aréna - zdravotníctvo" - 2 zamestnanci OVO 180,00 s DPH 07.09.2017
025/0811/2017/00027
Školenie "Ochrana osobných údajov pod¾a nového zákona a nariadenia GDPR"-1 zamestnanec (bez. správ.) 70,20 s DPH 07.09.2017
025/0698/2017/00025
Školenie "Základná odborná príprava v radiaènej ochrane" - 2 zamestnanci RDG 380,00 s DPH 09.08.2017
026/000001/2017
Žilinský veèerník, TREND na 2017 83,31 s DPH 07.08.2017
025/0512/2017/00024
Základné školenie vodièa MDV - 1 zamestnanec OLVaS 79,69 s DPH 12.06.2017
060/001/2017/00505
AD 12 vodotesný pH meter 1 ks, kalibraèné a preplachovacie roztoky 6 ks. 174,50 s DPH 31.05.2017
060/001/2017/00710/E
odstr.havárei TÚV 582,83 s DPH 29.05.2017
060/001/2017/00415/T
Dovoz nemocnièných skríò z Viedne - 142 ks. 2000 s DPH 22.05.2017
025/0497/2017/00022
Školenie "Sažnosti po novele zákona od 01. júna 2017" - 1 zamestnanec kontroly 78,00 s DPH 16.05.2017
060/001/2017/00613/E
výmena ložísk a previnutie el.mot. 1,5kW/1400ot. pre VZT rádioter. 145,00 s DPH 11.05.2017
3702/17
Udržiavací poplatok za ASW+ supervízna podpora Stapro Medea za obdobie 4/2017 6605,40 s DPH 10.05.2017
026/2016/00015
Umìní fyzioterapie, èasopis na r.2017 10,00 s DPH 09.05.2017
026/2016/00014
9 titulov odb.èasopisov na r.2017 143,00 s DPH 09.05.2017
026/2016/00013
Gyn.pre prax, Gastroenter.pre prax, Pediatria na r.2017 50,00 s DPH 09.05.2017
026/2016/00012
Slovenský lekár, èasopis na r.2017 10,80 s DPH 09.05.2017
026/2016/00011
REHABILITÁCIA, èasopis na r.2017 9,00 s DPH 09.05.2017
026/2016/00010
SESTRA, èasopis na r.2017 15,00 s DPH 09.05.2017
026/2016/00009
Zdravotnícke noviny na r.2017, 2 kusy 162,00 s DPH 09.05.2017
026/2016/00008
Hospodárske noviny na r.2017 199,00 s DPH 09.05.2017
026/2016/00007
èasopis Revue medicíny v praxi na r.2017 9,60 s DPH 09.05.2017
026/2016/00006
èasopis "Èo má vedie mzdová úètovníèka?" 49,50 s DPH 09.05.2017
026/2016/00005
èeské odborné èasopisy yna rok 2017 295,20 s DPH 09.05.2017
025/0450/2017/00020
Kurz "Verejní obstarávatelia - nadlimitné trhovisko EKS s podporou dodávate¾a systému EKS - 4 zamest 504,00 s DPH 27.04.2017
010/010/2017/00003
Vyšitie loga na mikiny - 10 ks 58,80 s DPH 25.04.2017
010/010/2017/00004
Prenájom priestorov pre FNsP Žilina v dòoch 8.-10.4.2017 700 s DPH 25.04.2017
060/001/2017/00479/T
Preprava nemocnièného materiálu zo Švajèiarska 2920 s DPH 06.04.2017
025/0318/2017/00018
Seminár k novinkám verzie PAM 32.01 VEMA - 1 zamestnanec OPaM 54,00 s DPH 22.03.2017
060/001/2017/00263/T
Hydraulická spojka - práèovòa 1159,37 s DPH 17.03.2017
060/001/2017/00354/T
Náhradné diely a servis - práèovòa 1261,10 s DPH 17.03.2017
025/0271/2017/00017
Školenie "Hodnotenie zamestnancov" - 2 zamestnanci 240,00 s DPH 10.03.2017
025/0270/2017/00016
Seminár k novinkám verzie PAM 32.01 VEMA - 1 zamestnanec OPaM 54,00 s DPH 10.03.2017
025/0255/2017/00013
Školenie "Ochrana osobných údajov - nové usmernenia, aktuality a nariadenie o OOÚ v r. 2017 - 1 zam 78,00 s DPH 10.03.2017
025/0254/2017/00012
Školenie "Ochrana osobných údajov v kamerových systémoch - 1 zamestnanec (bezpeènostný správca) 78,00 s DPH 10.03.2017
025/0265/2017/00015
Školenie "vybrané otázky VO pre pokroèilých, obstarávanie v prostredí nemocnice - 1 zamestnanec HTU 102,00 s DPH 08.03.2017
060/001/2017/00171/T
Servis výahu ORl /hákova uzávierka, výmena riadiacej dosky pohonu kabínových dverí, oprava kabíny/ 1702,00 s DPH 02.03.2017
025/0228/2017/00010
Školenie "DPH v praxi - zmeny od 01. 01. 2017 a ich aplikácia do praxe - 3 zamestnanci EO 234,00 s DPH 01.03.2017
025/0223/2017/00009
Základná odborná príprava technika požiarnej ochrany - 1 zamestnanec BOZP 350,00 s DPH 01.03.2017
025/0222/2017/00008
Seminár "Personálna a mzdová agenda v súlade s ochranou osobných údajov - 1 zamestnanec OPaM 68,00 s DPH 01.03.2017
060/001/2017/00084/OI
DRG-upgrade NIS Stapro MEDEA klinika 2388,00 s DPH 28.02.2017
060/001/2017/00131/OI
Úprava nefunkèných stránok, nefunkèná pošta atï. 393,00 s DPH 28.02.2017
060/001/2016/01345
Overenie 22 ks. mikroskopov 1980 s DPH 10.02.2017
025/0144/2017/00007
Školenie "Verejné obstarávanie zákaziek na stavebné práce od A po Z" - 2 zamestnanci (1OVOaMPZa 1 HT 234,00 s DPH 02.02.2017
025/0058/2017/00006
Školenie "vybrané otázky VO pre pokroèilých, obstarávanie v prostredí nemocnice - 3 zamestnanci 306,00 s DPH 27.01.2017
025/0057/2017/00005
Preškolenie - obsluha motorových píl pri manipulácii - 1 zamestnanec 15,94 s DPH 27.01.2017
025/0056/2017/00004
Základné školenie vysokozdvižné motorové dopravné vozíky - 2 zamestnanci 159,34 s DPH 27.01.2017
025/0051/2017/00003
Aktualizaèná odborná príprava k osvedèeniu o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike - 5 zamestnanco 210,00 s DPH 24.01.2017
060/001/2016/00031/OI
Poèítaèové vybavenie 515,88 s DPH 20.01.2017
025/0025/2017/00002
Seminár k novinkám PAM 32.00 - 2 zamestnanci 108,00 s DPH 12.01.2017
025/0016/2017/00001
Školenie základná odborná príprava v radiaènej ochrane - 1 zamestnanec OKaRO 354,00 s DPH 12.01.2017
10378/16
Nákup medicinálnych plynov 777,41 s DPH 05.01.2017
10568/2016
výmena 3ks IZOMAT-OS Urológia 1353,09 s DPH 04.01.2017
10577/16
odstránenie závad el. OS Urológia 1892,42 s DPH 04.01.2017
060/001/2016/01455/OI
Multifunkèné zariadenie HP Laser Jet 151,80 s DPH 02.01.2017
060/001/2016/01392/OI
Rozšírenie IS PAP o modul poskytovania zliav 720,00 s DPH 02.01.2017
025/1159/2016/00029
Odborná aktualizaèná príprava na obsluhu tlakových nádob stabilných - 2 zamestnanci 144,00 s DPH 28.12.2016
025/1094/2016/00026
Seminár k novinkám PAM 31.04 - 3 zamestnanci 162,00 s DPH 20.12.2016
025/1119/2016/00028
Seminár "Roèné zúètovanie sociálneho fondu za rok 2016, príprava kolektívnej zmluvy.. -2 zamestnanci 138,00 s DPH 15.12.2016
025/1075/2016/00027
Povinné preškolenie vodièa obsluhujúceho VZV a UNC - 2 zamestnanci oddelenia prevádzky 39,94 s DPH 08.12.2016
010/2016/00008/LL
Výroba obrusov s prísl. 67,99 s DPH 05.12.2016
025/1074/2016/00025
Povinné preškolenie vodièa obsluhujúceho MVD - 3 zamestnanci OLVaS 42,12 s DPH 01.12.2016
025/1064/2016/00024
Seminár Podlimitné zákazky (s/bez využitia ET) a zákazky s nízkou hodnotou - 3 zamestnanci 296,00 s DPH 25.11.2016
025/1055/2016/00022
Seminár povinnosti mzdovej úètovníèky pri závierke roka 2016 a leg. zmeny v mzd. uètárni -8 zames. 480,00 s DPH 25.11.2016
025/1048/2016/00021
Aktualizaèná odborná príprava k osvedèeniu o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike - 1 zamestnanec 42,00 s DPH 25.11.2016
025/1025/2016/00020
Odborná príprava v radiaènej ochrane pri lekárskom ožiarení - cca 50 zamestnancov 1.428,00 s DPH 25.11.2016
010/2016/00007/LL
Výroba a montáž svetelnej reklamy - Lekáreò FNsP Žilina 906 s DPH 23.11.2016
010/2016/00004/L
Efektívní nemocnice 2016 - konferencia - úèas 3 èlenov 392,88 s DPH 11.11.2016
010/2016/00003/L
Objednávka konzultaèných služieb v oblasti PR, kríz. komun., komunikácie s médiami, tlaèové správy 1926 s DPH 11.11.2016
010/2016/00002/L
Objednávka konzultaèných služieb v oblasti PR, kríz. komunikácie, komun. s médiami, tlaèové správy 1926 s DPH 11.11.2016
010/2016/00001/L
Objednávka konzultaèných služieb v oblasti PR, kríz. komun., komunikácie s médiami, tlaèové správy 594 s DPH 11.11.2016
025/0968/2016/00019
Kongres èeskej a slovenskej zdravotníckej informatiky - 1 zamestnanec 119,50 s DPH 25.10.2016
025/0904/2016/00018
Povinné preškolenie vodièa obsluhujúceho MVD - 3 zamestnanci OLVaS 42,12 s DPH 05.10.2016
025/0865/2016/00017
Základné školenie vodièa na obsluhu MDV - 1 zamestnanec 79,67 s DPH 21.09.2016
060/001/2016/00826/OI
Batéria FRU 81Y2305 655,32 s DPH 09.09.2016
025/0809/2016/00016
Seminár "Revízia normy ISO 9001:2015" 216,00 s DPH 07.09.2016
060/001/2016/00827/OI
Poèítaèové vybavenie 732,72 s DPH 11.08.2016
060/001/2016/00483
Odvoz komunálneho odpadu 180,00 s DPH 20.07.2016
060/001/2016/00789/U
Nákup elektroinštalaèného materiálu 930,76 s DPH 20.07.2016
Sort By: Order:

«« 1 2 [ 3 ] 4 5 6 7 667 »»

4 Queries Used
0.98884 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena