Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Objednávky

 

Dátum pridania
025/1508/2018/00045
Seminár "Novinky vo verzii PAM 33.05" - 3 zamestnanci O¼Z 162,00 s DPH 10.12.2018
025/1507/2018/00044
Seminár "Záver roka 2018 a zaèiatok roka 2019 v IS ŠP" - 2 zamestnanci EO 174,00 s DPH 10.12.2018
060-001-2018-01838-M
Dezinsekèné práce 120,00 s DPH 03.12.2018

VFD zákaznícky displej pre kuchyòu 219,83 s DPH 03.12.2018
060/001/2018/01721/OI
MEIZU M 328,39 s DPH 03.12.2018
025/1480/2018/00042
Zaškolenie vodièa na obsluhu MDV + doplatok za aktualizaèný kurz - 1 zamestnanec OLVaS 84,67 s DPH 26.11.2018
025/1246/2018/00035
XXXIII. celoslovenský seminár "Bezpeènos, ochrana zdravia ri práci a ochrana pred požiarmi v praxi 402,00 s DPH 20.11.2018
060/001/2018/01678/OI
Poèítaèové príslušenstvo 65,83 s DPH 15.11.2018
060/001/2018/01651/OI
VFD zákaznícky displej pre kuchyòu 211,06 s DPH 05.11.2018
060-001-2018-01589-U
Terapeutické karty 284,40 s DPH 22.10.2018
060/001/2018/01570/OI
Poèítaèové vybavenie 208,62 s DPH 22.10.2018
060/001/2018/01546/OI
Suppprt v zmysle supervíznej zmluvy è. ST 201514 576,00 s DPH 15.10.2018
025/1295/2018/00037
Aktualizaèná odborná príprava elektrotechnikov pre pracovníka IT do 1000 V §22 a §23 1 zam OIaSS 42,00 s DPH 10.10.2018
060-001-2018-01491-U
Prenájom konferenèných priestorov 1500,00 s DPH 09.10.2018
060/001/2018/01519/OI
Roèný poplatok SK NICu doména od 5.10.2018-4.10.2019 129,40 s DPH 05.10.2018
060/001/2018/01516/OI
výmena displeja 289,00 s DPH 05.10.2018
060/001/2018/01506/OI
Upgrade progr. vybavenia za obdobie 01.01.2019-31.12.2019 192,00 s DPH 05.10.2018
060/001/2018/01304/OI
Aktualizácia programov 892,80 s DPH 05.10.2018
025/1168/2018/00034
Zabezpeèenie seminára "Zdravotnícky manažment 2018" - 2 zamestnanci riadite¾stva 381,60 s DPH 12.09.2018
025/1167/2018/00033
Zabezpeèenie školenia "Ve¾ká novela zákona o verejnom obstarávaní - 5 zamestnancov OVO a HTÈ 515,00 s DPH 12.09.2018
025/1166/2018/00032
Základná odborná príprava pre povolanie výahár - Ludvik Hulinka 60,00 s DPH 12.09.2018
025/1165/2018/00031
Aktualizaèná odborná príprava pre povolanie výahár - Dušan Paur 60,00 s DPH 12.09.2018
060/001/2018/01257OI
Keyboard Proximity Reader 705,00 s DPH 03.09.2018
025/1104/2018/00030
Aktualizaèná odborná príprava požiarneho technika - 1 zamestnanec BOZP 130,00 s DPH 17.08.2018
025/1103/2018/00029
Aktualizaèná odborná príprava bezpeènostného technika - 1 zamestnanec BOZP 75,00 s DPH 17.08.2018
060-001-2018-01135-U
deratizaèné práce 80,00 s DPH 31.07.2018
060-001-2018-01158-U
Náhradn=é diely na práèku 1574,25 s DPH 31.07.2018
060-001-2018-01110-U
deratizaèné práce 50,00 s DPH 30.07.2018
060/001/2018/01139/E
oprava vozikov Still a Balkancar 421,20 s DPH 27.07.2018
060/001/2018/01090/OI
Office 2016+ zákaznícky displej 1571,56 s DPH 26.07.2018
060/001/2018/01145/OI
Mobilný telefon + poèítaè. vybavenie 721,27 s DPH 26.07.2018
060/001/2018/01140/OI
ITec USB -C 4K Travel dokovací stanice 50,96 s DPH 26.07.2018
060/001/2018/01111/OI
Smerovaè pre ukonèenie hl.internetovej konektivity. 2385,60 s DPH 17.07.2018
060-001-2018-01039-M
Dezinsekèné práce 90,00 s DPH 10.07.2018
060/001/2018/01055/E
oprava vozikov Still a Balkancar 114,60 s DPH 04.07.2018
5840/18
Služby k program. vybaveniu PROHIS za obdobie 06/2018 60,46 s DPH 28.06.2018
026/000002/2018
GDPR Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov 43,69 s DPH 21.06.2018
060-001-2018-00934-M
Elektrospotrebièe 960,00 s DPH 19.06.2018
060/001/2018/00808/OI
Mobilné telefóny 325,40 s DPH 12.06.2018
025/0773/2018/00023
Aktualizaèný kurz pre obsluhu tlakových zariadení a ktolov IV.a III. triedy - 4 zamestnanci 288,00 s DPH 11.06.2018
025/772/2018/00022
Základný kurz pre oblsluhu tlakových zariadení a kotlov IV. a II. triedy - 1 zamestnanec energocentr 132,00 s DPH 11.06.2018
025/0890/2018/00025
Preškolenie vodièov na referentské vozidlá - 4 zamestnanci 96,00 s DPH 08.06.2018
025/0892/2018/00027
Praktické školenie na revíziu normy ISO 9001:2015 - Mgr. Psotová 90,00 s DPH 08.06.2018
025/0889//2018/00024
Preškolenie vodièov na obsluhu MDV - 1 zamestnanec OLVaS 14,04 s DPH 08.06.2018
025/0891/2018/00026
Praktické školenie na revíziu normy ISO 9001:2015 - Ing. Kormaòák 90,00 s DPH 08.06.2018
025/0914/2018/00028
Ubytovanie úèastníkov seminára "Skúsenosti zložiek IZS a ZS pri riešení MU ÈR a SR - 4 zamest. UP 108,95 s DPH 06.06.2018
060/001/2018/00851/OI
Poèítaèe s monitormi 2299,85 s DPH 06.06.2018
060/001/2018/00839/OI
HP myš, podložka pod myš 206,50 s DPH 06.06.2018
060/001/2018/00835/OI
VoIP aufit FNsP Žilina 1920,00 s DPH 06.06.2018
060/001/2018/00834/OI
Meranie optického vlákna + manipulácia 153,60 s DPH 06.06.2018
060/001/2018/00821/OI
Licencia BiGray Plus+ rev.a operaè. manuál 350,00 s DPH 06.06.2018
010/502/2018/01
poradenstvo v oblasti revízie normy 9001:2015 2240,00 s DPH 05.06.2018
060/001/2018/00800/E
uzatvaraci ventil DN40 PN16 52,60 s DPH 31.05.2018
060-001-2018-00724-M
deratizaèné práce 450,00 s DPH 29.05.2018
060/001/2018/00749/OI
SWITCH TP LINK TL SG1024, podložka pod myš 294,65 s DPH 29.05.2018
060-001-2018-00645-M
Dezinsekèné práce 70,00 s DPH 15.05.2018
060-001-2018-00646-M
Dezinsekèné práce 130 s DPH 15.05.2018
060/001/2018/00644/OI
Rozšírenie licencie ESET Endpoint 5280,00 s DPH 09.05.2018
060/001/2018/00624/OI
Inštalácia databázového serwera 576,00 s DPH 02.05.2018
026/00001/2018
FENOGLIO-PREISER S Gastrointestinal Pathology pre patol.odd.FNsP ZA 312,40 s DPH 26.04.2018
025/0324/2018/00012
Odborná aktualizaèná príprava na obsluhu vyhradených plynových zariadení a tlakových nádob stabilnýc 576,00 s DPH 19.04.2018
025/0324/2018/00012
Odborná aktualizaèná príprava na obsluhu vyhradených plynových zariadení a tlakových nádob stabilnýc 576,00 s DPH 19.04.2018
025/0520/2018/00014
seminár " O cestovných náhradách trochu inak" - 1 zamestnanec RV 79,00 s DPH 19.04.2018
025/0493/2018/00013
Seminár "správa registratúry a archív organizácie - aktuálne zmeny" - 1 zamestnanec man. kvality 59,40 s DPH 13.04.2018
025/0579/2018/00017
Seminár "Digital Healthcare 2018 - ekonomický riadite¾ 346,80 s DPH 13.04.2018
025/0578/2018/00016
Seminár "Digital Healthcare 2018 - generálny riadite¾ 346,80 s DPH 13.04.2018
025/0526/2018/00015
Seminár "OOÚ pod¾a nového nariadenia EÚ (GDPR) týkajúca sa lekárov a ZZ - 1 zamestnanec HTO 156,00 s DPH 13.04.2018
025/0476/2018/00010
seminár "Ochrana osobných údajov pod lupou" - 1 zamestnanec BT 194,40 s DPH 09.04.2018
025/0477/2018/00011
Aktualizácia zváraèského kurzu - 1 zamestnanec energocentra 20,00 s DPH 09.04.2018
060-001-2018-00388-M
Výmena el.platní, káble 874,68 s DPH 29.03.2018
060/001/2018/00463/OI
Poèítaèové vybavenie 298,04 s DPH 28.03.2018
060/001/2018/00462/OI
DRG grouper 7274,40 s DPH 28.03.2018
025/0410/2018/00009
Odborný seminár !Aplikácia právnych a ostatných predpisov do praxe BOZP" - 1 zamestnanec BOZP 175,00 s DPH 27.03.2018
025/0366/2018/00008
"Seminár k novinkám verzie PAM 33.01" - 3 zamestnanci O¼Z 162,00 s DPH 26.03.2018
060-001-2018-00392-U
Montáž TV zariadení 122,00 s DPH 19.03.2018
060/001/2018/00394/OI
SWITCH TP-LINK TL- SG1024 294,00 s DPH 19.03.2018
060/001/2018/00331/OI
Poèítaèe s monitormi 4599,70 s DPH 19.03.2018
026/00014/2017
Èo má vedie mzdová úètovníèka predpl.na r.2018 45,90 s DPH 16.03.2018
026/00013/2017
Umìní fyzioterapie predpl.na r.2018 25,00 s DPH 16.03.2018
026/00012/2017
èasopis REHABILITÁCIA predpl.na r.2018 9,00 s DPH 16.03.2018
026/00011/2017
èasopis SESTRA predpl. na r.2018 15,00 s DPH 16.03.2018
026/00009/2017
Odborné èasopisy predpl. na rok 2018 60,00 s DPH 16.03.2018
026/00008/2017
Obdorné èasopisy predpl.na rok 2018 148,00 s DPH 16.03.2018
026/00007/2017
Lekársky obzor, Ošetr.obzor, predpl. na r.2018 18,00 s DPH 16.03.2018
026/00006/2017
Odborné èasopisy pre lekárov + TREND, Žil.veèerník pre riad. predpalt. na rok 2018 448,98 s DPH 16.03.2018
026/00005/2017
TNM Classification of Malignant Tumours pre patol.odd. 36,81 s DPH 16.03.2018
026/00004/2017
Hosp.nov., Zdravot.noviny predpl.na r.2018 398,10 s DPH 16.03.2018
025/0311/2018/00007
Seminár "GDPR v zdravotníckej praxi" - 1 zamestnanec práv. oddelenia 94,80 s DPH 15.03.2018
025/0277/2018/00006
Seminár "GDPR v zdravotníckej praxi" - 2 zamestnanci /HTO+bezp. správca/ 189,60 s DPH 15.03.2018
2001/18
dodávka teplo 55203.07 s DPH 13.03.2018
060/001/2018/00299/T
Drevotriesko dosky na JIS-ku - nervové + kolieska na gynekológiu. 89,95 s DPH 01.03.2018
060/001/2018/00260/T
Drevotrieskové dosky na oèné oddelenie. 76,40 s DPH 27.02.2018
060/001/2018/00283/OI
Prevodový kábel 12,00 s DPH 23.02.2018
060/001/2018/00193/T
Cement+omietka. 45,83 s DPH 15.02.2018
060/001/2018/00227/OI
Poèítaèové vybavenie 146,45 s DPH 14.02.2018
025/0129/2018/00004
Seminár "Zmeny zákona o DPH od 01. 01. 2018" - 3 zamestnanci EO 180,00 s DPH 06.02.2018
025/0127/2018/00003
Seminár "Majetok spoloènosti - odpisovanie majetku" - 2 zamestnanci EO 90,00 s DPH 06.02.2018
025/0082/2018/00002
"Seminár k novinkám verzie PAM 33.00" - 3 zamestnanci O¼Z 162,00 s DPH 06.02.2018
060/001/2018/00121/OI
Poèítaèové vybavenie 1033,92 s DPH 06.02.2018
9338/17
za elektronické spracovanie dát 8,00 s DPH 24.01.2018
Sort By: Order:

«« 1 [ 2 ] 3 4 5 6 7 667 »»

4 Queries Used
0.85805 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena