Podávanie sťažností - Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Informácie pre pacientov

Podávanie sťažností

Ak chce občan podať sťažnosť, môže tak urobiť písomne, ústne do záznamu alebo elektronickou poštou.
Sťažnosť musí spĺňať náležitosti sťažností v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.
  • Sťažovať sa možno na:
1. porušenie práv a právom chránených záujmov sťažovateľa; ohrozenie, že dôjde k porušeniu práv a právom chránených záujmov sťažovateľa; a to konaním resp. nekonaním orgánov verejnej správy; alebo
2. upozorňovať na porušenie právnych predpisov alebo iných nedostatkov v činnosti orgánov verejnej správy.
  • Sťažnosťou nie je:
1. podanie, ktorým sa sťažovateľ nedomáha ochrany svojich práv;
2. podanie na orgán verejnej správy, ktorým chce sťažovateľ upozorniť na nedostatky v činnosti iného orgánu verejnej správy;
3. podanie, ktoré je upravené v inom právnom predpise (napr. sťažnosť na vyšetrovateľa v trestnom konaní);
4. podanie, ktoré možno považovať za odvolanie, rozklad alebo námietku podľa zákona o správnom konaní.

Postup pri podávaní sťažností
V prvom kroku sa môžete pokúsiť problém vyriešiť dohovorom s osobou, na ktorú sa chcete sťažovať. V prípade malých problémov niekedy stačí upozornenie, aby si personál uvedomil, že Vám jeho konanie nevyhovuje. Ak rozhovor nie je účinný, prípadne ide o závažnejší problém, neváhajte sa sťažovať u zodpovednej osoby. Takáto spätná väzba nám pomôže zlepšovať služby tak, aby ste boli vy a ostatní pacienti spokojní.
  • sťažnosť na sestru podávajte u vedúcej sestry,
  • sťažnosť na lekára podávajte u primára oddelenia,
  • sťažnosť na vedúcu sestru podávajte u vedúcej odboru pre ošetrovateľskú starostlivosť alebo na referát kontroly a sťažností,
  • sťažnosť na primára podávajte u vedúceho odboru pre úsek zdravotnej starostlivosti a prevencie alebo na referát kontroly a sťažností,
  • sťažnosť na chod oddelenia podávajte u primára,vedúcej sestry oddelenia alebo na referát kontroly a sťažností.
Pochvaly
Ak ste boli spokojní s prístupom lekára a s úrovňou poskytnutej zdravotnej starostlivosti, pochvalu môžete vyjadriť u primára oddelenia. Ak ste boli spokojní s prístupom sestry a s úrovňou poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti, pochvalu môžete vyjadriť u vedúcej sestry. Ak chcete vyjadriť pochvalu celému kolektívu oddelenia, môžete pochvalu adresovať riaditeľstvu FNsP Žilina na adresu sekretariat.r@fnspza.sk alebo eva.fojtikova@fnspza.sk.
Počet návštev: 4205834
Dnes je 7. august 2020, meniny má Štefánia
intranet
© 2012 FNSP Žilina ▪ Všetky práva vyhradené ▪ Programming by: viadon.sk